Niesłyszący

Zarządzenie nr 27/2023 w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2023

Zarządzenie Nr 27/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie wspierana i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2023

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1Po rozpatrzeniu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w 2023 r. przyznaję dotację dla: LKS „Gród” Wiślica z siedzibą ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w kwocie 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zadanie publiczne pt.: „Upowszechnianie kultury oraz sportu na terenie Gminy Wiślica”

 § 2

Dotacja zostanie przekazana w terminie określonym w umowie.

§ 3 

Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiślica oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta i Gminy Wiślica w ciągu 7 dni od dnia podjęcia Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                                            /-/ Jarosław Jaworski