Niesłyszący

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP, Ogólnokrajowe Referendum - 2023
Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach pracują;
- w dniu 14 października 2023 r. w godzinach od 8.00 do 14.00
Delegatura KBW w pełnym składzie, a do godz. 20.00 pełniony jest dyżur. Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach pełni dyżur
w godzinach od 8.00 do 20.00;
- w dniu 15 października 2023 r. tak w Delegaturze KBW jak
i w Okręgowej Komisji Wyborczej pełnione są dyżury od godz. 6.00 do zakończenia prac wyborczych.
Numery telefonów na dzień 14-15 października 2023 r:
KBW Delegatura w Kielcach
(41) 342-12-02; (41) 342-12-35; (41) 342-12-83; fax. (41) 344-75-87
Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach
(41) 342-12-24; 342-13-59; 342-17-06; 342-17-07
Obsługa Informatyczna Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
(41) 342-15-07; 342-17-12; 342-17-98

PDFInformacja o godzinach pracy Komisji Wyborczych w dniu 15.10.2023r.pdf (1,36MB)
ZARZĄDZENIE NR 74/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Na podstawie art. 47 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) oraz § 2  ust. 2 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam osoby odpowiedzialne za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 1. Małgorzata Syrkiewicz– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Wiślicy,
 2. Edyta Sułek - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Wiślicy,
 3. Bożena Zuchowicz - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Chotlu Czerwonym,
 4. Mirosława Niedbała - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szczerbakowie,
 5. Łukasz Kaleta - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Skotnikach Dolnych,
 6. Edyta Konopa - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kobylnikach,
 7. Jacek Błachut - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Jurkowie,
 8. Marek Gaweł - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Łatanicach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.  

 

                                                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                          /-/ Jarosław JAWORSKI

Otrzymują:

- wymienieni w zarządzeniu,

- Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju,

-a/a.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 73/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie § 6 ust. 1-4 uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia sprawnej obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Wiślica w zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powołuje na koordynatora gminnego do spraw informatyki Pana Michała Prażucha, którego zadania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Ustanawiam operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Wiślica, i tak:
  1. Małgorzata Syrkiewicz – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Wiślicy,
  2. Edyta Sułek - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Wiślicy,
  3. Bożena Zuchowicz - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Chotlu Czerwonym,
  4. Mirosława Niedbała - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szczerbakowie,
  5. Łukasz Kaleta - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Skotnikach Dolnych,
  6. Edyta Konopa - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kobylnikach,
  7. Jacek Błachut - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Jurkowie,
  8. Marek Gaweł - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Łatanicach.

 

 1. Zadania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.

 

                                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                /-/ Jarosław JAWORSKI

 

Otrzymują:

- Sekretarz Miasta i Gminy,

- stanowisko ds. kadr i szkolenia,

- pracownicy wymienieni w treści zarządzenia,

- a/a.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 73/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

 

Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki bądź gminnego (miejskiego) zespołu
informatycznego:

1) udział w szkoleniu organizowanym przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego,
w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;
3) przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej sieci
przesyłania danych;

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelniania
dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu teleinformatycznego oraz
zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym
dostępem;

5) znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;

6) udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych wyborców
głosujących korespondencyjnie;

7) udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych członków
(kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich
składów;

8) udział we wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego danych o terminach
pierwszych posiedzeń oraz szkoleń obwodowych komisji wyborczych;
9) nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych –
prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;
10) dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi
dla obwodów offline;

11) zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu teleinformatycznego oraz meldunków
o gotowości do wyborów delegaturze Krajowego Biura Wyborczego;

12) przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie
z właściwymi danymi (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania,
bądź jako protokoły w sytuacji problemów z systemem teleinformatycznym);

13) przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
nośników informatycznych, na których powinni oni zapisać pliki z protokołami
głosowania w obwodzie, jeżeli nie zostaną przesłane za pomocą sieci elektronicznego
przekazywania danych;

14) nadzór nad wprowadzaniem do systemu teleinformatycznego danych o liczbie osób
ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych w trakcie
głosowania (frekwencji) oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;

15) potwierdzenie zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji
wyborczej z danymi z kopii protokołów głosowania przekazanych przez tę obwodową
komisję wyborczą;

16) w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzenia danych do systemu
teleinformatycznego za operatorów obwodowych komisji wyborczych, który z
różnych przyczyn nie mogli tego dokonać;

17) sygnalizowanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych istotnych
ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w protokołach głosowania w obwodzie.

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 73/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej:
1) udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego organizowanym
przez koordynatora gminnego ds. informatyki;

2) wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego
– jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;

3) odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu teleinformatycznego;

4) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa;

5) znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;

6) przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji
dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;

7) zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym
dostępem;

8) ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w
dniu głosowania;

9) przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców
oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;

10) wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania w
obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej;

11) umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym
zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności
arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

12) sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz
niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;

13) wprowadzenie danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci
elektronicznego przekazywania danych;

14) zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku
na elektronicznym nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia
danych do sieci elektronicznego przekazywania danych;

15) przekazanie komisji wydruków z systemu teleinformatycznego.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 


Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Zadania obwodowej komisji wyborczej

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.
Dieta za pracę w komisji

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 złotych. 

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach;
2. komisarz wyborczy;
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c)  zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana.  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

Nie przegap terminu

Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.

Uwaga!

Należy zauważyć, że:

 • samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, 
 • przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora,
 • przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na posłów lub kandydata na senatora obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji,
 • do oceny naruszenia przepisów karnych Kodeksu wyborczego uprawnione są tylko organy ścigania i sądy,
 • zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu wyborczego. 


ZARZĄDZENIE Nr 71/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1564) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na obszarze miasta i gminy Wiślica na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku wyznacza się:

 1. w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje wyborcze:
 • Wiślica – tablica ogłoszeń przy ulicy Długosza, tablice ogłoszeń w budynkach byłego Gimnazjum (siedziba OKW) i Hali Sportowej (siedziba OKW) w Wiślicy.
 • Chotel Czerwony – tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej (siedziba OKW).
 • Szczerbaków – tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),
 • Skotniki Dolne – tablica ogłoszeń w/przy Szkole Podstawowej (siedziba OKW),
 • Kobylniki - tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),
 • Jurków - tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),
 • Łatanice - tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW).
 1. w pozostałych miejscowościach miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są istniejące tablice przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) oraz istniejące ogrodzenia przy tych budynkach.

§ 2

 1. Komitety wyborcze winny umieszczać materiały wyborcze w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele.
 2. Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3

Materiały wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na ich koszt.

§ 4

Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Wiślica, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica - http://bip.ug.wislica.pl.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ mgr Jarosław Jaworski

 


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz