Niesłyszący

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z dnia 31.07.2023r. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ) nakłada na Gminy obowiązek prowadzenia ewidencji:

* zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne,

* przydomowych oczyszczalni ścieków,

* zawartych umów na wywóz nieczystości.

Wobec powyższego Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwraca  się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wiślica o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie go niezwłocznie w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

Informujemy ponadto, że zgodnie z zapisami w/w ustawy gmina ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadanych umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane poprzez posiadanie dowodu uiszczania opłaty za w/w usługę.

PDFOŚWIADCZENIE.pdf (375,11KB)