Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.11.2023. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2023/2024

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ