Niesłyszący

Sesja Nr LXXI z dnia 29 września 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 wrzesień 2023 r.

Uchwała Nr LXXI/410/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF410.pdf (3,39MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 wrzesień 2023 r.

Uchwała Nr LXXI/411/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok.

PDF411.pdf (2,09MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 wrzesień 2023 r.

Uchwała Nr LXXI/412/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica, wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

PDF412.pdf (1,27MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 wrzesień 2023 r.

Uchwała Nr LXXI/413/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej  w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

PDF413.pdf (558,69KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 wrzesień 2023 r.

Uchwała Nr LXXI/414/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/365/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2023 rok.

PDF414.pdf (501,33KB)