Niesłyszący

„Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiślica”

logo 3.1 ok.jpeg

Gmina Wiślica zrealizowała projekt pt. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wiślica” w ramach naboru nr PRSW.03.03.00-26-0021/0021/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym. 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gorysławicach (Dom Pomocy Społecznej) i mieście Wiślica (2 budynki administracyjne) oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Wiślica. W ramach projektu wykonano m.in: modernizacja instalacji c.o. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia, montaż instalacji OZE.

tablica termomodernizacja.jpeg