Niesłyszący

Informacja o zmianie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja

Zgodnie z Uchwałą NR XLII/332/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014 roku nastąpiła zmiana terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica.

 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy wnosić bez wezwania w następujących terminach:

 

- za I kwartał do 15 marca danego roku,

- za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

- za III kwartał do 15 września danego roku,

- za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych sezonowo uiszcza się  do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Wiślicy

(bez dodatkowych opłat) lub w kasie Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8.

 

4. Informujemy jednocześnie, że bez dodatkowych opłat przyjmowane są w/w opłaty w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju ul. Batorego 1A i jego oddziałach.

 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

           

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.