Niesłyszący

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.12.2023  Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ