Niesłyszący

Informacja dotycząca zachowania trwałości projektu pn. „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach”

Informacja dotycząca zachowania trwałości projektu
pn. „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach”

Osoby zainteresowane kompleksowym wsparciem w ramach działalności DPS, mogą od dnia 22.11.2023 r. składać „Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu”.

Gmina Wiślica/ Dom Pomocy Społecznej w Gorysławicach informuje, że po zakończeniu  projektu nr RPSW.09.02.01-26-0040/20 pn. „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), zostanie zachowana jego trwałość (rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług)   poprzez utrzymanie utworzonych w ramach w/w projektu 16 miejsc usług społecznych przez okres co najmniej 26 miesięcy od jego zakończenia.

Okres realizacji projektu pn. „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach” 01.10.2021 r. do 30.11.2023 r.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 103/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 06.11.2023 r.  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach w 2023 r. ustala się na 2023 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach, Gorysławice 123 A, 28-160 Wiślica w wysokości 7500,00 zł.

           Osoby zainteresowane kompleksowym wsparciem w ramach działalności DPS, mogą od dnia 22.11.2023 r. składać „Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu”:

  • na sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w godzinach pracy urzędu,
  • w Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach, Gorysławice 123 A, 28-160 Wiślica,
  • pocztą na adres w/w instytucji,
  • lub w formie czytelnego skanu na adres e-mail: dps@umig.wislica.pl

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 109/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica z dnia 21.11.2023 r. w sprawie przyjęcia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu nr RPSW.09.02.01-26-0040/20 pn. "Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach

2. Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu