Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wiślica

W 2014 roku, w ramach usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w latach ubiegłych, zostaną zrealizowane następujące inwestycje drogowe:

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków w km 0+000 do km 0+471
  2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylniki w km 0+000 do km 0+345
  3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorocice w km 0+000 do km 0+351.

Przebudowa dróg gminnych objętych niniejszą inwestycją poprawi dostępność komunikacyjną, podniesie jakość połączeń na terenie gminy oraz poprawi stan techniczny dróg. Nastąpi ułatwienie w transporcie ludzi, surowców i materiałów w obrębie oddziaływania projektu oraz podniesienie standardu przejazdu lokalnej społeczności.

Dzięki poszerzeniu części jezdnej dróg, utwardzeniu poboczy, wykonaniu rowów odwadniających, właściwym wyprofilowaniem nawierzchni, wykonaniu zjazdów i przepustów oraz właściwemu oznakowaniu pionowym drogi poprawi się w znacznym stopniu widoczność na drodze, odwodnienie drogi i przyczepność nawierzchni.

Wpłynie to na  poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zmniejszy się wypadkowość na drogach oraz zwiększy płynność ruchu kołowego i pieszego.