Niesłyszący

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

W dniu 24 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu dla 8 jednostek  OSP z terenu gminy Wiślica, na zakup którego pozyskano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.  

Burmistrz Miasta i Gminy Jarosław Jaworski, Prezes MGZ OSP w Wiślicy Jacek Balicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gocyk oraz radny Robert Jałocha przekazali na ręce Prezesów jednostek OSP sprzęt o wartości 49 563,10 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z  Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 49 063,10  zł stanowi 99% kosztów zakupu, pozostała kwota to wkład własny Gminy.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupione: ubrania specjalne 12 kpl. oraz rękawy przeciwpowodziowe 10 szt.
Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych i zdarzeń będących bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, jak również do poprawy bezpieczeństwa  pracy strażaków. Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiona zostanie jakość w doposażeniu jednostki oraz zwiększy się zdolność do działań ratowniczych.