Niesłyszący

Dodatek osłonowy 2024

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wówczas taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. .

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma częściowo zniwelować wysokie koszty energii ,gazu i żywości w 2024 r. dla osób o niskich dochodach.

Świadczenie przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500, zł na osobę;

  2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę (tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę"). Gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Świadczenie przysługuje osobom za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacane jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi odpowiednio:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy. Przysługuje on osobom opalającym domy węglem. Jego wysokość wynosi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 413690921 lub 413690923


 

WZÓR WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY

PDFWniosek-o-dodatek-oslonowy.pdf (2,97MB)