Niesłyszący

Spotkanie z beneficjentami

 

wykluczenie.png

DOTACJE NA INNOWACJE — INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Wiślica

realizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — eInclusion”

osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne — zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013


W dniu 14.04.2014 w Wiślicy odbyło się spotkanie mieszkańców biorących udział w projekcie pn: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” z przedstawicielami władz gminnych. W ramach realizowanego projektu wybrano beneficjentów końcowych czyli gospodarstwa domowe, które kwalifikowały się do udziału w projekcie.
Reguły wyboru beneficjentów określa „Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” a kryteria dochodowe jakie kwalifikują do udziału w projekcie Ustawa o pomocy społecznej.

 

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 2 202 178,00 złotych i w całości jest finansowana ze środków  Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Władze Gminy zdecydowały się na realizację projektu z uwagi na troskę i dbałość o zrównoważony Rozwój Gminy i stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych technologii niezależnie od uzyskiwanych dochodów czy też niepełnosprawność.  To wyrównuje szanse edukacyjne pomiędzy dziećmi z rodzin ubogich, a tymi z rodzin lepiej sytuowanych materialnie. Większa ilość sprzętu ułatwia prowadzenie w szkołach lekcji z informatyki, natomiast komputery w domach osób starszych umożliwiają im dostęp do bieżących wiadomości. Dzięki realizacji projektu rozwija się społeczeństwo informacyjne  a  mieszkańcy gminy otrzymają komputery z dostępem do Internetu.