Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 20.05.2014 roku

Numer sprawy: Or.271.1.2014

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2014. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skorocice, Szczerbaków, Kobylniki.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Anna Kwiatkowska, KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE, 28-100 Busko-Zdrój, ul. C.K Norwida 2

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 214 662,37 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na  dzień  26.05.2014 roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. Nr 8 I piętro o godzinie 10:00

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ”SZAR-BUD” s.c. 28-530 Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka 107   – cena oferty – 236 316,83 zł brutto

Ocena punktowa w kryterium ceny – 90,84pkt ,

Łączna punktacja – 90,84pkt.

Oferta Nr 2 – Zakład Usługowo-Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak, Kamieniec 8, 28-230 Połaniec – cena oferty – 218 128,21 zł brutto 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 98,41pkt ,

Łączna punktacja – 98,41 pkt.

Oferta Nr 3 – Konsorcjum Firm:

Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy, Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo -Handlowe „FARMER” Lesław Piotrowski, oś. Sikorskiego 25/7, 28-100 Busko-Zdrój – cena oferty – 253 343,63 zł brutto 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 84,73 pkt ,

Łączna punktacja – 84,73 pkt.

Oferta Nr 4 - Anna Kwiatkowska, KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE, 28-100 Busko-Zdrój, ul. C.K Norwida 2 – cena oferty – 214 662,37 zł brutto 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja – 100 pkt.

 

Oferta Nr 5 - Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica – cena oferty – 218 162,33 zł brutto 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 98,40 pkt ,

Łączna punktacja – 98,40 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

                                                       

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

 

Wiślica, dnia 08.05.2014 roku.

Znak sprawy: OR.271.1.2014

Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2014. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skorocice, Szczerbaków, Kobylniki.

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Gmina Wiślica działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Skorocice, Szczerbaków, Kobylniki.

Zakres modyfikacji jest następujący: 

1. Zmienia się - Załącznik Nr 2 do SIWZ  - Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowymi, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej modyfikacji treści SIWZ,

2. Zmienia się - Załącznik Nr 11 do SIWZ  - Książka przedmiarów dla Zadania Nr 1 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorocice dz. Nr 243; 262; 244/2 od km 0+000 do km 0+351 długości 351 mb, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej modyfikacji treści SIWZ,

3. Zmienia się - Załącznik Nr 12 do SIWZ - Książka przedmiarów  dla zadania Nr 2 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków dz. Nr 596 od km 0+000 do km 0+471 długość 471 mb, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej modyfikacji treści SIWZ,

4. Zmienia się - Załącznik Nr 13 do SIWZ - Książka przedmiarów dla zadania Nr 3 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylniki dz. Nr 1518 od km 0+000 do km 0+345 długości 345 mb, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej modyfikacji treści SIWZ,

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ mgr inż. Stanisław Krzak

Modyfikacja treści SIWZ (załączniki) - pobierz 

 

Wiślica, dnia 30.04.2014 roku.

Znak sprawy; OR.271.1.2014

 

       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skorocice, Szczerbaków, Kobylniki.
Numer ogłoszenia: 146696 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3792128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skorocice, Szczerbaków, Kobylniki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zadanie Nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skorocice dz. Nr 243; 262; 244/2 w km 0+000 do km 0+351 w zakresie: - mechanicznego wyrównania nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie, - wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 20 cm, - warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 zagęszczonych mechanicznie gr. 15 cm, - nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standart II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 4 cm. szczegółowy opis zamówienia dla Zadania Nr 1 opisują: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 8 do SIWZ, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 14 do SIWZ, - Przedmiary robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ, 2. Zadanie Nr 2: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczerbaków dz. Nr 596 w km 0+000 do km 0+471 w zakresie: - mechanicznego wyrównania nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie, - podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 10 cm, - nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standart II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 4 cm. szczegółowy opis zamówienia dla Zadania Nr 2 opisują: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ, - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 14 do SIWZ, - Przedmiary robót - Załącznik Nr 12 do SIWZ, 3. Zadanie Nr 3: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylniki dz. Nr 1518 w km 0+000 do km 0+345 w zakresie: - mechanicznego wyrównania nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie, - wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm zagęszczonego mechanicznie o gr. 25 cm, - warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 zagęszczonych mechanicznie gr. 15 cm, - nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standart II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, - wykonanie przepustów z kręgów betonowych zbrojonych z izolacją bitumiczną o średnicy 50 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu, - wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych zbrojonych z izolacją dla przepustów o średnicy 50 cm, - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 4 cm. szczegółowy opis zamówienia dla Zadania Nr 3 opisują: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 14 do SIWZ - Przedmiary robót - Załącznik Nr 13 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Skorocice, Szczerbaków, Kobylniki - Znak sprawy OR.271.1.2014 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 15.05.2014 r. do godz 08:00, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku: nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: wadium na - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Skorocice, Szczerbaków, Kobylniki - Znak sprawy OR.271.1.2014 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do 15.05.2014 r. do godz. 08:00, 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie wykonania drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi o długości nie mniejszej niż 150 mb i szerokości nie mniejszej niż 3 mb każda. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie oraz dokumenty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowymi - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ, 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:                  1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi. 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wislica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz