Niesłyszący

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wiślica dn. 10.04.2024r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIŚLICA

OGŁASZA

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na organizację działań w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wiślica w 2024r. Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica ogłasza nabór dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac komisji konkursowej, opiniującej złożone w konkursie oferty.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji  podpisany przez zainteresowaną osobę oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na konkurs” w terminie od dnia 10 kwietnia 2024 r. do dnia  17 kwietnia 2024 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia)  na Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica lub pocztą elektroniczną, na adres:  .

Po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert. Praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny.

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na rok 2024, mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria :

1/ reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert.
2/ nie są powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość,
3/ są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
4/ przed rozpoczęciem prac złożą oświadczenie o nie złożeniu oferty do konkursu przez organizację, którą reprezentują, i że nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/Jarosław Jaworski

DOCzalacznik-nr-1-zgloszenie-kandydata-na-czlonka-komisji-konkursowej-1.doc (45,50KB)

DOCzalaczniknr-2-oswiadczenie-czlonka-komisji-konkursowej-1.doc (35,00KB)

DOCzalacznik-nr-3-karta-oceny.doc (44,00KB)

DOCzalacznik-nr-4-ocena punktowa.doc (48,50KB)

PDFnotatka służbowa.pdf (801,00KB)