Niesłyszący

Sesja Nr III z dnia 20 czerwca 2024 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 20 czerwca 2024

Uchwała Nr III/12/2024 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDF12.pdf (436,16KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 20 czerwca 2024

Uchwała Nr III/13/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

PDF13.pdf (430,63KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 20 czerwca 2024

Uchwała Nr III/14/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2023 r.

PDF14.pdf (401,02KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 20 czerwca 2024

Uchwała Nr III/15/2024 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033

PDF15.pdf (4,29MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 20 czerwca 2024

Uchwała Nr III/16/2024 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

PDF16.pdf (1,12MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 20 czerwca 2024

Uchwała Nr III/17/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2023 rok.

PDF17.pdf (6,50MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 20 czerwca 2024

Uchwała Nr III/18/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości ozn. nr 431, położonej w Wiślicy.

PDF18.pdf (447,88KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 20 czerwca 2024

Uchwała Nr III/19/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości ozn. nr 431, położonej w Wiślicy.

PDF19.pdf (447,98KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 20 czerwca 2024

Uchwała Nr III/20/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/436/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2024 rok.

PDF20.pdf (444,91KB)