Niesłyszący

Najważniejsze inwestycje w Gminie Wiślica

1. Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.062.000,00zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację istniejącego na terenie Gminy Wiślica systemu uzdatniania i zaopatrzenia w wodę. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp oraz dobudowa 2 odcinków sieci wodociągowej i systemu monitoringu.

2.Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację oczyszczalni ścieków wraz  z systemem przesyłu i monitoringu. Kwota dofinansowania to  868.150,00 zł a szacunkowa całkowita wartość inwestycji to 1.736.300,00 zł.

3.Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie realizacji projektu  w ramach  Poddziałania  09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych pt. „ Utworzenie Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach” w kwocie 2 182 876,99 zł. Uzyskaliśmy też dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości 865.520,00 zł na termomodernizację budynków DPS wraz z zapleczem administracyjnym i technicznym.

4.Wiślica otrzymała dotację w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 708 243,54 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu „Tysiącletnia Wiślica śladami świetności – utworzenie trasy turystycznej przez pradzieje chrześcijańskiej Wiślicy” przewidzianego do realizacji z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu  planowane jest m.in. urządzenie ścieżki historycznej z częściowym odtworzeniem zabudowy średniowiecznej grodziska, przebudowa ul. Podgrodzie wraz z parkingiem obok ośrodka zdrowia, rewitalizacja terenów nad  rzeką Nidą, rewitalizacja terenów rekreacyjnych, przebudowa obecnego budynku  gimnazjum na Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 6 277 718,26zł.

5.Wiślicka Spółka Wodna wraz z Gminą Wiślica zrealizowała zadanie pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica”. Wykonano konserwację rowów o długości ok. 28 km. Wartość zadania wyniosła 206 296,29 zł. Środki pochodziły z dofinansowania przyznanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

6.Wiślicka Spółka Wodna, której udziałowcem jest Gmina Wiślica pozyskała kolejny sprzęt: ciągnik rolniczy o mocy 155 KM, przyczepę o ładowności 16.1 t, kosiarkę wysięgnikową – wysięg 6,27 m oraz głowicę koszącą o szerokości roboczej 1,1 m. Ogólna wartość dostarczonego sprzętu to kwota 528 777,00 zł.

7.Gmina Wiślica w wyniku wygranego przetargu zakupiła za kwotę 120.000 zł dawny ośrodek wypoczynkowy nad  rzeką Nidą. Na bazie zakupionego obiektu w dalszej perspektywie , planuje się utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

8. Przy dofinansowaniu LGD Królewskie Ponidzie, którego Gmina Wiślica jest członkiem zrealizowany został projekt  pn. „Budowa przystani kajakowej wraz z wyrównaniem brzegu piaskiem w miejscowości Wiślica”. W ramach zadania wykonano pomost pływający, zakupiono 20 kajaków  i 2 przyczepy do transportu.

9. W ramach realizowanego przez gminę projektu zostało wymienionych 2010 szt. liczników na nowe zestawy do zdalnego odczytu wody. Ponadto zakupionych zostało łącznie 10 sztuk komputerów stacjonarnych i przenośnych. Kwota inwestycji to 1 114,257zł.

10. Gmina Wiślica pozyskała kolejne samochody dla jednostek OSP w Jurkowie i Skorocicach. Są to samochody marki Ford Transit  oraz Renault Trafic. Otrzymane pojazdy pochodzą z zasobów Straży Granicznej.

 11.Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 939 317,70 zł na realizację  6 odcinków dróg asfaltowych w m. Brzezie, Górki, Hołudza – Brzezie-Chotel Czerwony, Jurków, Sielec, Szczytniki. Łączna wartość zadania to 1 174 149,00zł.

12. Zostały przebudowane drogi gminne w miejscowości Koniecmosty oraz Wawrowice dzięki uzyskaniu promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 352 000,00zł.

13. Zakupiono koparko-ładowarkę o wartości 499 503,00 zł. do odmulania rowów melioracyjnych przy udziale środków ARiMR w Kielcach.

14.Przeprowadzone zostały prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych. Zakres robót obejmował ponad 37 km rowów, które zostały pogłębione, oczyszczone oraz udrożnione. Wartość zadania to 254 523,91 zł.

15. Gmina Wiślica otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 984 102,00 zł na pokrycie wkładu własnego do realizowanych przez gminę inwestycji.

16.Przeprowadzono remont  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy oraz Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 422 278,94 zł.

17.Zrealizowano projekt  „ e-pracownie” w ramach którego szkoły na terenie gminy Wiślica zostały wyposażone w supernowoczesne zestawy komputerowe. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiślicy otrzymał 15szt. , a Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych 12szt.

18. Przeprowadzono remonty pomieszczeń jednostek OSP , wykonano termomodernizację budynków OSP Jurków, OSP Łatanice i OSP Wiślica. Pozyskano 3  samochody bojowe oraz ponton i łódź motorową wraz z przyczepkami.

19.Gmina Wiślica otrzymała zgodę na budowę posterunku Policji. Obecnie trwa procedura dot. ustalenia lokalizacji i opracowania  dokumentacji technicznej.

20.Kontynuacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

21. Gmina Wiślica jako jedyna w powiecie buskim otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Świętokrzyskiego na projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiślica celem zwiększenia jego efektywności”. Kwota jaką otrzymaliśmy to 2 206736,85 zł. W ramach projektu będzie wykonana modernizacja 1045 szt. opraw oświetleniowych LED, montaż 5 zestawów odnawialnych źródeł energii oraz instalacja systemu sterowania oświetleniem.

22.Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 145 086,00 zł dla zadania: „ Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiślica polegająca na budowie odcinka wodociągu Skorocice – Łatanice”.

23.Budowa światłowodów w 11 miejscowościach gminy: Gorysławice, Hołudza, Kobylniki, Koniecmosty, Kuchary, Łatanice, Ostrów, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Wawrowice, Wiślica.

24.Reaktywacja Wiślickiej Spółki Wodnej.

25.Powstało aktywne przejście dla pieszych przy ul. Plac Solny. Zadanie to zostało zgłoszone w ramach Programu Likwidacji Miejsc niebezpiecznych na Drogach lokalnych  w Województwie Świętokrzyskim: BEZPIECZNI  NA 5 +

26. W zakupionym przez gminę budynku po dawnym Banku Spółdzielczym w Wiślicy , po przeprowadzonym remoncie, utworzono Klub Seniora w ramach programu „ Senior +”.  Klub powstał z myślą o osobach w wieku 60+, które są nieaktywne zawodowo.

27.Zakończono budowę ścieżki rowerowej na trasie Wiślica – Kazimierza Wielka. Wartość całego zadania  to 1 047 277,77zł z czego 157 091,66  zł jest wkładem własnym gminy Wiślica a 890 186,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

28. Utworzenie 18 Kół Gospodyń Wiejskich, które zostały wpisane do rejestru KRKGW i uzyskują wsparcie finansowe z ARiMR oraz  z innych funduszy unijnych.

29. Gmina Wiślica pozyskała samochód osobowy Ford Transit , którym dowożone są dzieci z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Busku Zdroju oraz w Broninie a także samochód Opel Combo dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Kia Ceed dla MGOPS w Wiślicy.