Niesłyszący

Sesja Nr II z dnia 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/9/2014 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

PDF9.pdf (2,19MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/10/2014 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

PDF10.pdf (222,55KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/11/2014 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PDF11.pdf (484,50KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/12/2014 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2015 roku.

PDF12.pdf (392,33KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/2014 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

PDF13.pdf (1,14MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/14/2014 - w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.

PDF14.pdf (577,92KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/15/2014 - w sprawie uchwały Nr XXXIX/315/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2014 rok.

PDF15.pdf (301,33KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/16/2014  - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ozn.nr 613 i 615 poł. w Kucharach.

PDF16.pdf (396,65KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/17/2014 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ozn. nr 165 i 493 poł. w Wawrowicach.

PDF17.pdf (395,79KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/18/2014 - w sprawie zgody na ponowne wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości ozn. nr 85 (ark.1) położonej w Skorocicach.

PDF18.pdf (1,42MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/19/2014 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki ozn. Nr 510/2 położonej w Wiślicy.

PDF19.pdf (2,21MB)