Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

Znak sprawy: OR.271.1.2015                                                        

Wiślica, dnia 12.03.2015 roku.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad  Wykonawcą sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: ANPAS Andrzej Pasternak, Ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko-Zdrój.

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta przedstawia cenę, tj. 36 900,00 zł brutto Wykonawca zaproponował 30 dniowy termin płatności otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena i termin płatności.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1 – ANPAS Andrzej Pasternak, Ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko-Zdrój.

Cena oferty – 36 900,00 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 95 pkt,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt,

Łączna punktacja – 100 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że, w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 25.02.2015 roku.

Znak sprawy; OR.271.1.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad Wykonawcą sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu

Numer ogłoszenia: 42434 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad Wykonawcą sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Nadzór nad realizacją procesu budowy infrastruktury teleinformatycznej (w trybie zaprojektuj i wybuduj) umożliwiającej przyłączenie beneficjentów końcowych do Internetu w ramach Projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślic w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion a w szczególności zadania : 1. związane z projektowaniem do: a) nadzoru nad pracami projektowymi w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz terminowa ich realizacja, 2. związanych z nadzorem i koordynacja robót do: a) sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie, jaki wynika z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, tj: wykonywanie zadań: - Inspektor nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 25,26 Prawa Budowlanego), - koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego), - inwestora (zgodnie z art. 18 Prawa Budowlanego) b) wykonanie analizy harmonogramu prac opracowanego przez Wykonawcę pod kątem zaangażowania personelu Wykonawcy, sprzętu, c) monitorowanie i kontrolowania postępu robót Wykonawcy poprzez sprawdzenie rzeczywistego zaawansowania prac z harmonogramem prac przedstawionym przez Wykonawcę, opracowaną dokumentacja oraz zawarta umową z Wykonawcą, d) zorganizowanie i zapewnienie nadzoru w sposób, aby nie wystąpiły zbędne przerwy i przestoje w realizacji robót przez Wykonawcę, e) kontrolowanie jakości i standardu wybudowanych wykorzystywanych i materiałów i urządzeń, f) występowanie do Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, g) opiniowanie i zatwierdzanie wszelkich zmian projektowych, które mogą być niezbędne lub pożądane w trakcie realizacji robót budowlanych każdorazowo wg potrzeb Zamawiającego, h) ustalania, wykonania lub uczestniczenia przy wykonywaniu obmiaru wykonanych robót dla określenia, zgodnie z umową z Wykonawcą, wartości wykonanych robót przed ich zafakturowaniem, i) proponowanie rozwiązań problemów i sporów powstałych w czasie realizacji inwestycji. j) udzielania regularnych konsultacji oraz doradztwa technicznego Zamawiającemu. k) Inicjowania zmian do zakresu robót objętych umową przez wydanie polecenia lub żądanie skierowane do Wykonawcy robót, aby przedłożył propozycję zmian. Wszystkie zmiany, w tym także roboty konieczne i dodatkowe, powinny pozostawać w ścisłym związku z zakresem kontraktu, a ich wprowadzenie powinno być konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego. l) ścisłej współpracy z Zamawiającym i dostarczenia wszystkich niezbędnych, żądanych dokumentów dotyczących rozliczeń, m) uczestniczenia w odbiorach robót od Wykonawcy, n) uczestniczenia w spotkaniach i naradach organizowanych w sprawie budowy, 3. W całym czasie trwania umowy do; a) informowania na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót, b) Kontrolowanie i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, opiniowanie i aprobowanie wydłużenia czasu trwania umowy na realizację inwestycji oraz zwiększenia kwoty umownej na realizację robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego. c) Organizowanie rady budowy w razie zaistnienia potrzeby oraz uczestniczenia w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy. d) Organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w zależności od potrzeb. e) Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, opracowanych przez Wykonawcę. f) kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. g) kontroli i dopilnowania, aby wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac. h) kontroli, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową. i) kontroli i potwierdzenia dostarczenia przez Wykonawcę właściwego sprzętu i materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. j) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. k) Zawieszenia robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. l) Uzgodnienia z Zamawiającym oraz po konsultacji z Wykonawcą zatwierdza poprawki i dopilnowuje wprowadzenie ich do dokumentacji projektowej. ł) Zarządzania całym procesem przekazania obiektu do użytkowania m) Opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia. n) wykonywanie wszystkich innych czynności niewymienionych, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu. o) przygotowanie na potrzeby Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu (złożenia wniosku o płatność). p) udział w czynnościach kontrolnych związanych z rozliczeniem projektu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej jednego zamówienia polegającego na nadzorowaniu budowy sieci szerokopasmowej w technologii bezprzewodowej WLAN(WiFi), funkcjonującej na terenie otwartym (np. obszar Miasta, Gminy) - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę - 1) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - Kierownik zespołu 2) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) , albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - termin zapłaty - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie: 1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2) terminu z powodu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 3) terminu z powodu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z wydłużającymi się terminami realizacji zadań Projektu; 4) zmianą sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 5) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, I piętro, pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, I piętro, pok. nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOC - POBIERZ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PDF - POBIERZ