Niesłyszący

Sesja Nr IV z dnia 12 marca 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/27/2015 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.

PDF27.pdf (312,96KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/28 /2015 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2015-2033.

PDF28.pdf (1,54MB)

 

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/29/2015 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

PDF29.pdf (2,36MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/30/2015 - w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

PDF30.pdf (327,48KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/31/2015 - w sprawie przekazania środków fiannsowych dla Policji.

PDF31.pdf (337,68KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/32/2015 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDF32.pdf (196,26KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/33/2015 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego kredytu bankowego na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu.

PDF33.pdf (205,94KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/34/2015 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

PDF34.pdf (226,29KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/35/2015 - w sprawie zamiaru przekazania przez Gminę Wiślica Województwu Świętokrzyskiemu instytucji kultury "Muzeum Regionalne w Wiślicy".

PDF35.pdf (418,74KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/36/2015 - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczyciela doradcy metodycznego.

PDF36.pdf (479,44KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/37/2015 - w sprawie funduszu sołeckiego

PDF37.pdf (297,59KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/38/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

PDF38.pdf (623,04KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/39/2015 - w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.

PDF39.pdf (563,53KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/40/2015 - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.

PDF40.pdf (683,57KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/41/2015 - w sprawie wyposażenia w majątek Gimnazjum w Wiślicy.

PDF41.pdf (356,47KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/42/2015 - w sprawie poboru podatku rolnego. leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PDF42.pdf (442,75KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 12 marca 2015 r.

Uchwała Nr IV/43/2015 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2015 rok.

PDF43.pdf (248,58KB)