Niesłyszący

Program "Rodzina 500+"

rodzina 500+.jpeg

Gmina Wiślica przystąpiła  do realizacji Programu „Rodzina 500 plus”, który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia niezależnie od dochodu lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.

Wnioski o świadczenia wychowawcze będą wydawane po dniu 15 marca 2016 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy, Urzędzie Gminy w Wiślicy (sekretariat), Banku Spółdzielczym w Wiślicy, Ośrodku Zdrowia w Wiślicy oraz są dostępne do pobrania poniżej.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

DOCwniosek.doc (152,00KB)

PDFwniosek.pdf (288,86KB)

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie  od 1 kwietnia. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.
Do  ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/w  okres  będą brane dochody za 2014 r  (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).
Informacje nt.programu "Rodzina 500+" można uzyskać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy pod nr telefonów: 41 3690 922, 41 3690 923, 41 3792103 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:00 do 15:00, oraz na stronie www.wislica.pl.
 

Materiały do pobrania:

- informator ogólny 

- informator " Rodzina 500+" 

- ulotka informacyjna  

- prezentacja multimedialna 


„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus