Niesłyszący

Przebudowa dróg dojazdowych do pól

W miejscowości Gorysławice w miesiącu listopad przebudowano drogę dojazdową do łąk i gruntów rolnych.

Istniejący odcinek drogi na długości 347 metrów, z licznymi uszkodzeniami gruntowej nawierzchni, wyrwami, koleinami i zastoiskami wody powodującymi utrudniony dojazd do pól został przebudowany w następującym zakresie:

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne;

- wykonanie podsypki piaskowej;

- ułożenie dolnej warstwy z kruszywa kamiennego;

- ułożenie górnej warstwy z kruszywa kamiennego.

Inwestycja, prócz umożliwienia swobodnego dojazdu do pól, połączyła przysiółek ,,Zawierzbie" w Chotlu Czerwonym z droga powiatową nr 0096T, potocznie zwaną przez mieszkańców ,,Traktem Królewskim". W związku z powyższym nastąpiło znaczne poprawienie infrastruktury gminnej.

Część robót została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.