Niesłyszący

Sesja Nr XXVII z dnia 26 maja 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 26 maj 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/212/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033

212.pdf  

 

Uchwała Rady Gminy - 26 maj 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/213/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2017 rok.

213.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 26 maj 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/214/2017 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/184/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2017 rok.

214.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 26 maj 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/215/2017 -  w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Wiślica projektu partnerskiego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

215.pdf