Niesłyszący

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

Wiślica, dnia 11.07.2016 r.

Oznaczenie sprawy: OR. 271.2.2017

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z wyboru wykonawcy w postępowaniu dot.: zapytania ofertowego na Dostawę wraz
z montażem pomocy dydaktycznych -
zamówienia realizowanego w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PN. PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAZWA ZADANIA: PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE WISLICA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH -  wartość szacunkowa nie przekracza progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 z (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) - numer sprawy: znak: OR. 271.2.2017.

Zamawiający  informuje, że w terminie składania ofert czyli do dnia 10.07.2017 roku do godziny 14:00 wpłynęły następujące oferty:

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty

1. Oferta Nr 1 – złożona przez – Biuro Inżynieryjne Martex, Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów - cena oferty brutto – 29 007,09 zł

Ocena punktowa: 79,04 pkt.

2. Oferta Nr 2 – złożona przez – Tesora, Marzena Paczyńska, 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Cieszyńska 367/201
 - cena oferty brutto – 27 459,54 zł

Ocena punktowa: 83,49 pkt.

3. Oferta Nr 3 – złożona przez -  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO s.c, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik  - cena oferty brutto – 22 927,00 zł

Ocena punktowa: 100 pkt.

Oferty odrzucone/wykluczeni wykonawcy:

Nie odrzucono ofert

Nie wykluczono Wykonawców

Najkorzystniejsza pod względem cenowym została złożona oferta Nr 3 przez : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO s.c, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik  - cena oferty brutto – 22 927,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowe EL HYDRO s.c, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik 

Przed podpisaniem umowy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO s.c, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik przedłoży Zamawiającemu kalkulacje cen jednostkowych zaoferowanych pomocy.

W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z:

Marek Gaweł  - nr tel.: 41 36 90 903

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia   30.06.2017 roku

Znak sprawy: OR.271.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PN. PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAZWA ZADANIA: PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE WIŚLICA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

I. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego:          Gmina Wiślica

Adres zamawiającego:           Ul. Okopowa 8

Kod Miejscowość:                 28-160 Wiślica

Telefon:                                  41 3690 900

Faks:                                       41 3690901, 41 3792128,

Adres strony internetowej:     www.ug.wislica.pl

Adres poczty elektronicznej: urząd@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania:           od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wraz z montażem pomocy dydaktycznych w ramach programu pn.  pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia obejmuję dostawę i montaż pomocy dydaktycznych dostarczonych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy według poniżej podanego zakresu rzeczowego

 

  1. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, ENERGIA ODNAWIALNA
  2. OCHRONA WÓD
  3. OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI
  4. OBSERWACJE, BADANIA, POMIARY PRZYRODNICZE
  5. PLANSZE
  6. FILMY
  7. GRY
  8. SZAFY

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia ustala się na dzień od podpisania umowy, natomiast termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.07.2017 roku.

 

3. Miejsce dostawy:

Dostawę i montaż należy zrealizować do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5.  Wymagania stawiane wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6) Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń i uprzedniego używania tzn. żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji.

7) Wszystkie pomoce  dydaktyczne winny spełniać wymagania norm. Produkty, które tego wymagają winny posiadać odpowiednio niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena brutto.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena (brutto) badanej oferty

 

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

 

7. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz umieszczona w zabezpieczonej kopercie. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy nie spełniający wymagań postawionych przez Zamawiającego zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania, a ich oferty odrzucone. Oferty nie spełniające wymagań stawianych przez Zamawiającego zostaną odrzucone. Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaję się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia: 10.07.2017 r do godz. 14.00, na adres – Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - Sekretariat, w kopercie zawierającej następujące oznaczenia/informacje.

 

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta na:

PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GMINIE WISLICA

Nie otwierać przed 10.07.2017 r. godz. 14.10

 

 

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Imię i nazwisko - Marek Gaweł

tel.  41 3690903, fax. 41 3690901

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 30 dni od dnia składania ofert.

 

10. Wymagania organizacyjne

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

2) Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy - Załącznik Nr 3 do zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

3) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy przedłoży kalkulacje cen jednostkowych zaoferowanych pomocy.

4) Obowiązek przedłożenia kalkulacji cen jednostkowych zaoferowanych pomocy będzie wymagany od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

5)  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

6) Przedmiot umowy zostanie dostarczony i zamontowany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7) Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Dyrektora Szkoły o planowanym dostarczeniu  przedmiot umowy w dwudniowym wyprzedzeniem pod nr telefonu 41 3690970.

8) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

12. Wymagane dokumenty:

1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru – stanowiący Załącznik Nr 1 do zaproszenia

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem pomocy dydaktycznych w ramach programu pn.  pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej  (PDF) - POBIERZ 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem pomocy dydaktycznych w ramach programu pn.  pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej (DOC) - POBIERZ