Niesłyszący

Sesja Nr XXIX z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/221/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

221.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/222/2017 -  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela realizującego obowiązki doradcy zawodowego.

222.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/223/2017 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/184/2016 z dnia 30 grudnia  2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2017 r.

223.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/224/2017 -  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Wiślica.

224.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/225/2017 -  w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą 'Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin".

225.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/226/2017 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/2016 Rady Gminy Wiślica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica.

226.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/227/2017 -  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

227.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/228/2017 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 10 lat części działki nr 301/8, części działki nr 301/10, działki nr 1107/1 oraz części działki nr 1107/2, położonych w Gorysławicach.

228.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/229/2017 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości ozn. nr 389/1, położonej w Wiślicy.

229.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 11 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr XXIX/230/2017 -  w sprawie przekazania środków do policji.

230.pdf