Niesłyszący

Zapraszamy do udziału w projekcie „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.4.1.

Cel projektu

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekty konkursowe)”.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Cel ogólny projektu obejmuje wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców obszarów geograficznych województwa świętokrzyskiego wymagających szczególnego wsparcia tj. obszary wiejskie o najmniejszym dostępie do usług publicznych – Obszary Strategicznej Interwencji poprzez zaangażowanie do Projektu 150 osób (75 kobiet i 75 mężczyzn) oraz powstanie w 2018 r. min. 120 podmiotów gospodarczych i utrzymanie ich przez kolejne 12 miesięcy na drodze wsparcia inwestycyjnego, pomostowego oraz szkoleniowo-doradczego.

Adresat projektu

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 29 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie obszarów wiejskich OSI – Obszaru Strategicznej Interwencji, tj. następujących gmin:

• powiat buski: Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno

• powiat jędrzejowski: Wodzisław, Słupia Jędrzejowska, Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Imielno

• powiat kazimierski: Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin; Bejsce

• powiat kielecki: Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn

• powiat konecki: Stąporków, Smyków, Słupia (konecka), Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków

• powiat opatowski: Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice

• powiat ostrowiecki: Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów;

• powiat pińczowski: Złota, Michałów, Działoszyce

• powiat sandomierski: Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy

• powiat starachowicki: Wąchock, Mirzec

• powiat staszowski: Szydłów, Osiek, Oleśnica

• powiat skarżyski: Bliżyn

• powiat włoszczowski: Secemin, Radków, Moskorzew, Kluczewsko,

 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• kobiety,

• osoby po 50 roku życia,

• z niepełnosprawnościami,

• długotrwale bezrobotne,

• niskowykwalifikowane.

Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.

Więcej informacji na http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/172