Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 14.11.2017 roku.

Numer sprawy: OR.271.6.2017

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.6.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki oraz remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

  1. Zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejcowości Górki dz. 1.439 w km 0+000 - 0+265;.

Wybrany Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica

  1. Zadanie Nr 2Remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz 1370/1, 1400,1401,1394,1390 od km 0+000  do km 0+500.

Wybrany Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty na zadania:

 

Zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejcowości Górki dz. 1.439 w km 0+000 - 0+265;.

  1. Oferta Nr 1 złożona przez:

PPUH Drew-Metal Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój

Cena oferty brutto – 87 142,42 zł

Liczba punktów w kryterium cena brutto -  48,18 pkt.

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt.

Łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia – 88,18 pkt.

  1. Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek, ul. Sienkiewicza 1/11, 28-131 Solec-Zdrój

Cena oferty brutto – 96 284,31 zł

Liczba punktów w kryterium cena brutto -  43,61 pkt.

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt.

Łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia – 83,61 pkt.

  1. Oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica

Cena oferty brutto – 69 974,70 zł

Liczba punktów w kryterium cena brutto -  60 pkt.

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt.

Łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia – 100 pkt.

 

Zadanie Nr 2 - Remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz 1370/1, 1400,1401,1394,1390 od km 0+000  do km 0+500.

 

  1. Oferta Nr 1 złożona przez:

PPUH Drew-Metal Bartłomiej Głuchowski Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój

Cena oferty brutto – 96 862,50 zł

Liczba punktów w kryterium cena brutto -  52,87 pkt.

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt.

Łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia – 92,87 pkt.

  1. Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek, ul. Sienkiewicza 1/11, 28-131 Solec-Zdrój

Cena oferty brutto – 112 795,45 zł

Liczba punktów w kryterium cena brutto – 45,40 pkt.  

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt.

Łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia – 85,40 pkt.

 

  1. Oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica

Cena oferty brutto – 85 346,63 zł

Liczba punktów w kryterium cena brutto -  60 pkt.

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt.

Łączna (całkowita) ocena punktowa oferty za przedmiot zamówienia – 100 pkt.

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 10.11.2017 roku.

Oznaczenie sprawy: OR.271.6.2017

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.6.2017. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki oraz remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zadanie od 1 do 2:

 65 000,00 zł brutto w tym:

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejcowości Górki dz. 1.439 w km 0+000 - 0+265; – 24 000,00 zł

Zadania nr 2: Remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz 1370/1, 1400,1401,1394,1390 od km 0+000  do km 0+500 – 41 000,00 zł

W terminie do dnia 10.11.2017 roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty na niżej wymienione zadania:

  • Zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki dz. 1.439 w km 0+000 - 0+265;.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

PPUH Drew-Metal Bartłomiej Głuchowski

Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój

87 142,42

36

30 dni

11.12.2017 r.

2

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek, ul. Sienkiewicza 1/11, 28-131 Solec-Zdrój

96 284,31

36

30 dni

11.12.2017 r.

3

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica

69 974,70

           

36

 

30 dni

11.12.2017 r.

  • Zadania nr 2: Remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz 1370/1, 1400,1401,1394,1390 od km 0+000  do km 0+500.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

 

 

Termin wykonania

1

PPUH Drew-Metal Bartłomiej Głuchowski

Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój

96 862,50

36

30 dni

11.12.2017 r.

2

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „VIMEL” Edward Swatek, ul. Sienkiewicza 1/11, 28-131 Solec-Zdrój

112 795,45

36

30 dni

11.12.2017 r.

3

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica

85 346,63

36

30 dni

11.12.2017 r.

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 26.10.2017 roku.

Znak sprawy; OR.271.6.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 607639-N-2017 z dnia 2017-10-26 r.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki oraz remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000, ul. ul. Okopowa  8 , 28160   Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.ug.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.ug.wislica.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.ug.wislica.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki oraz remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne
Numer referencyjny: OR.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi 1) Przebudowę drogi gminnej w miejcowości Górki dz. 1.439 w km 0+000 - 0+265; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 5a do SIWZ. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 6a do SIWZ. - Zgłoszenia robót - Załącznik Nr 7a do SIWZ 2) Remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz 1370/1, 1400,1401,1394,1390 od km 0+000 do km 0+500 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 5 b do SIWZ. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 6b do SIWZ. - Zgłoszenia robót - Załącznik Nr 7b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45200000-9

45230000-8

45233000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam określone.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-11

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla Zadania Nr 1 i 2 Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla Zadania Nr 1 i 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na. Dla Zadania Nr 1 - Wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu 1 drogi o nawierzchni z kamienia o długości nie krótszej niż 130 mb w jednym zamówieniu. Dla Zadania Nr 2 Wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu 1 drogi o nawierzchni z kamienia o długości nie krótszej niż 250 mb w jednym zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Załącznik Nr 3 do SIWZ. 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, szczegółowy opis dla wykonawców - robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wykazania. Dla Zadania Nr 1 - Wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu 1 drogi o nawierzchni z kamienia o długości nie krótszej niż 130 mb w jednym zamówieniu. Dla Zadania Nr 2 Wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu 1 drogi o nawierzchni z kamienia o długości nie krótszej niż 250 mb w jednym zamówieniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, - ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja jakości i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1.1 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi. 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2.2 Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3.3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 3) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-10, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejcowości Górki dz. 1.439 w km 0+000 - 0+265

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej w miejcowości Górki dz. 1.439 w km 0+000 - 0+265;. Obejmująca swoim zakresem wykonanie: PODBUDOWA 1) Koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwozem ziemi na odległość 1 km. 2) Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10 cm. 3) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 25 cm na całej szerokości jezdni. 4) Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31-63, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości jezdni. ZJAZDY NA DZIAŁKI 5) Przepusty rurowe pod zjazdami (3 szt) - rury żelbetowe o średnicy 40 cm. 6) Utwardzenie nawierzchni kruszywem kamiennym 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm. ROWY 7) Podczyszczenie istniejącego rowu z uzupełnieniem poboczy, wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m3 w gr. kat. III, nadmiar ziemi z odwozem na odl. do 1 km sam. samowyład. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 5a do SIWZ. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 6a do SIWZ. - Zgłoszenia robót - Załącznik Nr 7a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-11
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja jakości i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz 1370/1, 1400,1401,1394,1390 od km 0+000 do km 0+500

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 2: Remont drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz 1370/1, 1400,1401,1394,1390 od km 0+000 do km 0+500. Obejmujący swoim zakresem wykonanie: PODBUDOWA 1) Koryta gł. 35 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odwozem ziemi na odległość do 1 km. 2) Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10 cm. 3) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 25 cm na całej szerokości jezdni. 4) Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubośc warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości jezdni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 5 b do SIWZ. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 6b do SIWZ. - Zgłoszenia robót - Załącznik Nr 7b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-11
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja jakości i rękojmi

40,00

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

______________________________________________________________________________________________________________________

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ 

2) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ 

3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik Nr 2a do SIWZ i Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane przez wykonawcę – Załącznik Nr 2b do SIWZ - POBIERZ

4) Wykaz robót budowlanych – Załącznik Nr 3 do SIWZ - POBIERZ

5) Projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ - POBIERZ

6) Dokumentacja projektowa dla:

- Zadania Nr 1 – Załącznik Nr 5a do SIWZ - POBIERZ

- Zadania Nr 2 – Załącznik Nr 5b do SIWZ - POBIERZ

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla:

- Zadania Nr 1 – Załącznik Nr 6a do SIWZ - POBIERZ

- Zadania Nr 2 – Załącznik Nr 6b do SIWZ - POBIERZ 

8)  Zgłoszenia robót dla:

- Zadania Nr 1 – Załącznik Nr 7a do SIWZ - POBIERZ   

- Zadania Nr 2 – Załącznik Nr 7b do SIWZ - POBIERZ