Niesłyszący

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XL/300/2018

RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 28  czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 2187 ze zm.) Rada Miejska w Wiślicy zawiadamia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod nazwą "Wiślica – historyczny zespół urbanistyczny". Z dokumentacją związaną z przystąpieniem do prac nad utworzeniem parku kulturowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Okopowej 8, pok. 13, w godzinach pracy urzędu, tj. w od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Wnioski dotyczące projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: lub poprzez platformę EPUAP.  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy

/-/ Stanisław Bystrzanowski