Niesłyszący

Przebudowa skarp drogi gminnej nr 004382T Koniecmosty – Kolosy

Gmina Wiślica dokonała odbioru robót budowlanych w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn „Przebudowa skarp drogi gminnej nr 004382T Koniecmosty – Kolosy w km 0+235-0+690 strona lewa na długości 240 mb, strona prawa na długości 320 mb, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”.
W ramach zadania wykonano:

  •  roboty ziemne,
  •  mechaniczne ścinanie zarośli i krzaków w rowie i poboczu,
  •  mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 40-80 cm z karczowaniem pni wraz z wywozem do 5 km,
  •  umocnienie  skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm wraz z humusowaniem i   obsianiem   mieszanką  traw.