Niesłyszący

Sesja Nr XIV z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/87/2019 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Wiślica. 

87.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/88/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019 – 2033.

88.pdf 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/89/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2019 r.

89.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/90/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum imienia Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy.

90.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/91/2019  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Wiślica.

91.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/92/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

92.pdf

 

 

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/93/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiślica.

93.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/94/2019 w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

94.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/95/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Złota do Porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”.

95.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 12 września 2019 r.

Uchwała Nr XIV/96/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok.

96.pdf