Niesłyszący

Sesja Nr XXV z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXV/154/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2019 r.

154.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXV/155/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

155.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXV/156/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2019-2033.

156.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXV/157/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2020 r.

157.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXV/158/2020 w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Wiślica ze Stowarzyszenia o nazwie "Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej".

158.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXV/159/2020 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających na terenie Gminy Wiślica".

159.pdf

 

Uchwała Rady Miejskiej - 25 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXV/160/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w Gorysławicach

160.pdf