Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartośc szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Wiślica, dnia 31.03.2021 r.

Znak sprawy: OR.271.11.2020

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA Nr 1 i 3

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA Nr 2

ODRZUCENIU OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.11.2020. Nazwa zadania: Częściowa wymiana pokrycia dachu, budowa bieżni prostej oraz wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

 

I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA Nr 1 i Nr 3

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę zakresie zadań:

Lista wybranych wykonawców w zakresie zadania Nr 1 i Nr 3

1) Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

 

WYBRANY WYKONAWCA

Jacek Ignacak „IG-BUD”  Usługi Remontowo Budowlane,  Łatanice 79, 28-160 Wiślica za cenę – 80 750,00 brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2) Zadania Nr 3 - Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

 

WYBRANY WYKONAWCA

DISECO Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój za cenę – 36 000,00 brutto

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

II. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 - Budowa bieżni prostej

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7, art. 93 ust 1 pkt. 4 oraz art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie Zadania Nr 2 - Budowa bieżni prostej

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta na kwotę 100 000,00 zł  cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 36 542,31 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w zakresie Zadania Nr 2 - Budowa bieżni prostej.

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust 1 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

1) ZADANIE NR 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

 

Oferta Nr 1  złożona przez EXPERTUS AE Sp. z o.o. 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51– cena brutto – 106 684,67

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

Oferta Nr 4 złożona przez Jacek Ignacak „IG-BUD”  Usługi Remontowo Budowlane  Łatanice 79, 28-160 Wiślica – cena brutto – 80 750,00

Kryterium oceny

  • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
  • Okres gwarancji jakości i rękojmi -

Łączna punktacja 100 pkt

 

Oferta Nr 5  złożona przez Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Olesiński, Wolica33, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 56 211,00

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

2) ZADANIE NR 2- Budowa bieżni prostej

Oferta Nr 3  złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec, Kołaczkowice 99, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 100 000,00

Postępowanie unieważnione w zakresie Zadania Nr 2 na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

2) ZADANIE NR 3 - Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

 

Oferta Nr 2  złożona przez Bajt Computers Jan Treliński ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój – 36 039,00

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

Oferta Nr 6 złożona przez DISECO Aleksandra Walasek, ul. Partyzantów 12/1, 28-100 Busko-Zdrój – cena brutto – 32 000,00

Kryterium oceny

  • Cena brutto - ocena punktowa 60 pkt
  • Okres gwarancji jakości i rękojmi -

Łączna punktacja 100 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 3 oferty.

 

Oferty odrzucone:

- Oferta Nr 1  złożona na Zadanie Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy przez EXPERTUS AE Sp. z o.o. 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51,

- Oferta Nr 5  złożona na Zadanie Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy przez Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Olesiński, Wolica33, 28-100 Busko-Zdrój,

- Oferta Nr 2  złożona na Zadanie Nr 3 - Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy przez Bajt Computers Jan Treliński ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój.

 

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust 1 pkt. 7a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na przedłużenie terminu związania ofertą. Termin związania ofertą upływał 24.02.2021r.  Zamawiający, pismem z dnia 19.02.2021 r., przesłanym w tej dacie pocztą elektroniczną na adresy mailowe wskazane w ofertach, zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, tj. o 60 dni. Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 24.02.2021 r. w/w Wykonawcy w tym terminie nie przesłali żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrazili by zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na przedłużenie okresu ważności wadium, co zostało potraktowane jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania Nr 1 i 3.

Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionymi  wykonawcami.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

_______________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 26.01.2021 r.

Znak sprawy: OR.271.11.2020

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.11.2020. Nazwa zadania: Częściowa wymiana pokrycia dachu, budowa bieżni prostej oraz wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  GMINA WIŚLICA informuje, co następuje:

 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zadanie od 1do 3  - 149 030,64  zł brutto w tym:

1. Dla Zadania Nr 1- Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy63 218,80 zł brutto

2. Dla Zadania Nr 2 - Budowa bieżni prostej- 36 542,31 zł brutto

3. Dla Zadania Nr 3- Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy  - 49 269,53 zł brutto

W terminie do dnia 26.01.2021 roku do godziny 08:00 złożono następujące oferty dla:

Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

1

EXPERTUS AE Sp. z o.o.

25-363 Kielce, ul. Wesoła 51

106 684,67

60

30

31.07.2021 r.

4

Jacek Ignacak „IG-BUD”

Usługi Remontowo Budowlane

 Łatanice 79, 28-160 Wiślica

80 750,00

60

30

31.07.2021 r.

5

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Olesiński 

Wolica33, 28-100 Busko-Zdrój

56 211,00

60

30

31.07.2021 r.

 

Zadania Nr 2- Budowa bieżni prostej

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

3

Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szfraniec,

Kołaczkowice 99,

28-100 Busko-Zdrój

100 000,00

60

30

31.07.2021 r.

 

 

Zadania Nr 3 - Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi (wyrażony w liczbie miesięcy)

Warunki płatności

(dni)

 

Termin wykonania

2

Bajt Computers Jan Treliński

ul. Partyzantów 25a,

28-100 Busko-Zdrój

36 039,00

60

30

20 dni od dnia podpisania umowy

6

DISECO Aleksandra Walasek

ul. Partyzantów 12/1

28-100 Busko-Zdrój

36 000,00

60

30

20 dni od dnia podpisania umowy

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski


Wiślica, dnia 13.01.2021 r.

Znak sprawy: OR.271.11.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.11.2020. Nazwa zadania: Częściowa wymiana pokrycia dachu, budowa bieżni prostej oraz wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 540401769-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 774933-N-2020
Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, Krajowy numer identyfikacyjny 55173400000000, ul. ul. Okopowa  8, 28-160  Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (url): www.wislica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, budowa bieżni prostej do biegu na 60 m – 3 - torowej oraz instalacja monitoringu w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ramach umowy nr RPSW.07.04.00-26-0062/18-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn.: "Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania Zadanie od 1 do 3. 2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Zamówienie obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe w tym: - wywiezienie gruzu, - rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (podnóże murów ogniowych, kominy), - utylizacje odpadów, 2) Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejącego materiału, 3) Demontaż i ponowny montaż instalacji oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu z wykorzystaniem istniejącego materiału i urządzeń, 4) Remont pokrycia dachu w tym: - drobne naprawy pokrycia z papy polegający na wstawieniu łat do 0,10 m2, - drobne naprawy pokrycia z papy polegający na wstawieniu łat do 1,0 m2, - gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi, - jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną, - uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów, - obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu 33 cm – (podnóże muru ogniowego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiar - Załącznik Nr 8 do SIWZ 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 - Budowa bieżni prostej. Zamówienie obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bieżnię 3 - torową 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4) Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 5) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 7) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 8) Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk) w kolorze czerwonym gr. 1,3 cm wraz z warstwą gruntującą 9) Malowanie linii segregacyjnych farbami poliuretanowymi metodą natryskową 10) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 11) Ława pod krawężniki betonowa zwykła 12) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt wykonawczy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ 3) Pozwolenie na budowę - Załącznik Nr 11 do SIWZ 4) Obmiar - Załącznik Nr 12 do SIWZ 2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 3 - Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie sieci komputerowej na potrzeby monitoringu w tym: - montaż paneli krosowych 19”/1U 24xRJ45, - montaż wyposażenia paneli 19”- moduł keystone kat. 5e, - montaż złącza keystone kat 5e na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP, - układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm, - rury winidurowe o śr. do 20 mm, - wykonanie pomiarów torów transmisyjnych kat. 5e, - montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19” – Przełącznik sieciowy, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – konwerter HDMI na IP, 2) Monitoring CCTV - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU wewnętrzna, TVP1, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU wewnętrzna, TVP2, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU zewnętrzna, TVP3, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – puszka połączeniowa kamery IP, metalowa dedykowana do danego typu kamery, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej- urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – Dysk twardy do rejestratora, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor TVU Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Przedmiar robót - Załącznik Nr 13 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, budowa bieżni prostej do biegu na 60 m – 3 - torowej oraz instalacja monitoringu w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ramach umowy nr RPSW.07.04.00-26-0062/18-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn.: "Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania Zadanie od 1 do 3. 2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Zamówienie obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe w tym: - wywiezienie gruzu, - rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (podnóże murów ogniowych, kominy), - utylizacje odpadów, 2) Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejącego materiału, 3) Demontaż i ponowny montaż instalacji oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu z wykorzystaniem istniejącego materiału i urządzeń, 4) Remont pokrycia dachu w tym: - drobne naprawy pokrycia z papy polegający na wstawieniu łat do 0,10 m2, - drobne naprawy pokrycia z papy polegający na wstawieniu łat do 1,0 m2, - gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi, - jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną, - uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów, - obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu 33 cm – (podnóże muru ogniowego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiar - Załącznik Nr 8 do SIWZ 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 - Budowa bieżni prostej. Zamówienie obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bieżnię 3 - torową 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4) Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 5) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 7) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 8) Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk) w kolorze czerwonym gr. 1,3 cm wraz z warstwą gruntującą 9) Malowanie linii segregacyjnych farbami poliuretanowymi metodą natryskową 10) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 11) Ława pod krawężniki betonowa zwykła 12) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt wykonawczy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ 3) Pozwolenie na budowę - Załącznik Nr 11 do SIWZ 3) Obmiar - Załącznik Nr 12 do SIWZ 2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 3 - Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie sieci komputerowej na potrzeby monitoringu w tym: - Montaż paneli krosowych 19"/1U 24xRJ45 patch Panel 24x moduł keystone 19"/1U Kat.6 - Montaż wyposażenia paneli 19" – moduł keystone kat. 5e Keystone RJ45 kat.6 - Montaż złącza keystone kat.5e na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - Keystone RJ45 kat.6, - Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm, - Rury winidurowe o śr.do 20 mm, - Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych kat.6, - Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" – Przełącznik sieciowy Przełącznik sieciowy 24x gigabit POE, w pełni zarządzany 24x RJ45, 4xSFP budżet mocy 350watt, - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Konwerter HDMI na IP Zestaw Konwerterów sygnału HDMI na IP, IP na HDMI , FullHD, 2x USB, 2) Monitoring CCTV - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna, TYP1 Kamera IP 4mpix, zasilanie POE, IK10 , podświetlacz IR 30m, obudowa kopułkowa - cały sprzęt do monitorowania i podglądu , jednego producenta, - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna TYP2 Kamera IP 4mpix , zasilanie POE, IK10 , podświetlacz IR 30m, obudowa kopułkowa, obiektyw zmienno-ogniskowy - cały sprzęt do monitorowania i podglądu jednego producenta - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna TYP3 -Kamera IP , 4mpix, zasilanie POE, IK10 , podświetlacz IR 30m, obudowa typu bullet, - sprzęt do monitorowania i podglądu , jednego producenta - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - puszka połączeniowa kamery IP, metalowa dedykowana do danego typu kamery - sprzęt do monitorowania i podglądu jednego producenta - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator IP , 32 kanały IP, 4 miejsca na dysk, max rozdzielczość kamer 12mpix ,2xrj45 , przepustowość 300mb/s , wyjścia/wejścia alarmowe, HDMI, zgodność ONVIF wersja 2.4 - sprzęt do monitorowania i podglądu jednego producenta - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Dysk twardy do rejestratora - Dysk twardy, pojemność 4TB, przeznaczony do rejestratorów cyfrowych, praca ciągła - Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - Monitor 30", FullHD, HDMI, z uchwytem, przeznaczony do pracy ciągłej , sprzęt do monitorowania i podglądu jednego producenta, wbudowane głośniki , 1 x VGA 2 x HDMI 1 x DisplayPort Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Przedmiar robót - Załącznik Nr 13 do SIWZ po zmianie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.01.2021, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26.01.2021, godzina: 08:00

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski


Wiślica, dnia 13.01.2021 r.

Znak sprawy: OR.271.11.2020

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.11.2020. Nazwa zadania: Częściowa wymiana pokrycia dachu, budowa bieżni prostej oraz wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm ) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Punkt III ppkt 2.3 przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 3 - Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 3 - Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

Zamówienie obejmuje:

  1. Wykonanie sieci komputerowej na potrzeby monitoringu w tym:

- Montaż paneli krosowych 19"/1U 24xRJ45 patch Panel 24x moduł keystone 19"/1U Kat.6

- Montaż wyposażenia paneli 19" – moduł keystone kat. 5e Keystone RJ45 kat.6

- Montaż złącza keystone kat.5e na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - Keystone RJ45 kat.6,

- Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm,

- Rury winidurowe o śr.do 20 mm,

- Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych kat.6,

- Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" – Przełącznik sieciowy Przełącznik sieciowy 24x gigabit POE, w pełni zarządzany 24x RJ45, 4xSFP budżet mocy 350watt,

- Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Konwerter HDMI na IP Zestaw Konwerterów sygnału HDMI na IP, IP na HDMI , FullHD, 2x USB,

2) Monitoring CCTV

- Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna, TYP1 Kamera IP 4mpix, zasilanie POE, IK10 , podświetlacz IR 30m, obudowa kopułkowa - cały sprzęt do monitorowania i podglądu , jednego producenta,

- Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna TYP2 Kamera IP 4mpix , zasilanie POE, IK10 , podświetlacz IR 30m, obudowa kopułkowa, obiektyw zmienno-ogniskowy - cały sprzęt do monitorowania i podglądu jednego producenta

- Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna TYP3 -Kamera IP , 4mpix, zasilanie POE, IK10 , podświetlacz IR 30m, obudowa typu bullet, - sprzęt do monitorowania i podglądu , jednego producenta

- Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - puszka połączeniowa kamery IP, metalowa dedykowana do danego typu kamery - sprzęt do monitorowania i podglądu jednego producenta

- Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator IP , 32 kanały IP, 4 miejsca na dysk, max rozdzielczość kamer 12mpix ,2xrj45 , przepustowość 300mb/s , wyjścia/wejścia alarmowe, HDMI, zgodność ONVIF wersja 2.4 - sprzęt do monitorowania i podglądu jednego producenta

- Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Dysk twardy do rejestratora - Dysk twardy, pojemność 4TB, przeznaczony do rejestratorów cyfrowych, praca ciągła

- Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU - Monitor 30", FullHD, HDMI, z uchwytem, przeznaczony do pracy ciągłej , sprzęt do monitorowania i podglądu jednego producenta, wbudowane głośniki , 1 x VGA 2 x HDMI 1 x DisplayPort

   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  1. Przedmiar robót- Załącznika Nr 13 do SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie

 

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać do dnia: 26.01.2021 r. do godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy Wiślica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

pokój Nr 9, I piętro sekretariat

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 26.01.2021 r., o godz. 08:10

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miasta i Gminy Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

pokój nr 13 , I piętro

 

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników pozostaje bez zmian.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

PLIKI DO POBRANIA

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie – POBIERZ
  2. Przedmiar robót Załącznika Nr 13 do SIWZ po zmianie - POBIERZ

Wiślica, dnia 31.12.2020 r.

Znak sprawy: OR.271.11.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie nr 774933-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Nazwa zadania: Częściowa wymiana pokrycia dachu, budowa bieżni prostej oraz wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn.: "Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, krajowy numer identyfikacyjny 55173400000000, ul. ul. Okopowa  8 , 28-160  Wiślica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 369 09 00, e-mail urzad@ug.wislica.pl, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.
Adres strony internetowej (URL): www.wislica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.wislica.pl/93/zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - pokój nr 9, I piętro- sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Częściowa wymiana pokrycia dachu, budowa bieżni prostej oraz wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy
Numer referencyjny: OR.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, budowa bieżni prostej do biegu na 60 m – 3 - torowej oraz instalacja monitoringu w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ramach umowy nr RPSW.07.04.00-26-0062/18-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0062/18 pn.: "Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania Zadanie od 1 do 3. 2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Zamówienie obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe w tym: - wywiezienie gruzu, - rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (podnóże murów ogniowych, kominy), - utylizacje odpadów, 2) Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejącego materiału, 3) Demontaż i ponowny montaż instalacji oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu z wykorzystaniem istniejącego materiału i urządzeń, 4) Remont pokrycia dachu w tym: - drobne naprawy pokrycia z papy polegający na wstawieniu łat do 0,10 m2, - drobne naprawy pokrycia z papy polegający na wstawieniu łat do 1,0 m2, - gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi, - jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną, - uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów, - obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu 33 cm – (podnóże muru ogniowego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiar - Załącznik Nr 8 do SIWZ 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 - Budowa bieżni prostej. Zamówienie obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bieżnię 3 - torową 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4) Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 5) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 7) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 8) Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk) w kolorze czerwonym gr. 1,3 cm wraz z warstwą gruntującą 9) Malowanie linii segregacyjnych farbami poliuretanowymi metodą natryskową 10) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 11) Ława pod krawężniki betonowa zwykła 12) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt wykonawczy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ 3) Pozwolenie na budowę - Załącznik Nr 11 do SIWZ 4) Obmiar - Załącznik Nr 12 do SIWZ 2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 3 - Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie sieci komputerowej na potrzeby monitoringu w tym: - montaż paneli krosowych 19”/1U 24xRJ45, - montaż wyposażenia paneli 19”- moduł keystone kat. 5e, - montaż złącza keystone kat 5e na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP, - układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm, - rury winidurowe o śr. do 20 mm, - wykonanie pomiarów torów transmisyjnych kat. 5e, - montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19” – Przełącznik sieciowy, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – konwerter HDMI na IP, 2) Monitoring CCTV - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU wewnętrzna, TVP1, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU wewnętrzna, TVP2, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU zewnętrzna, TVP3, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – puszka połączeniowa kamery IP, metalowa dedykowana do danego typu kamery, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej- urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – Dysk twardy do rejestratora, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor TVU Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Przedmiar robót - Załącznik Nr 13 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45261210-9

45100000-8

45233000-9

45212221-1

45111240-2

45311200-2

45311100-1

45314320-0

45315100-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań 1) Dla zadania nr 1: Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - do 31.07.2021 r. 2) Dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej – do 31.07.2021 r. 3) Dla zadania nr 3: Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - 20 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Dla Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej lub remoncie dachu papą termozgrzewalną o powierzchni dachu nie mniejszej niż 500 m2 w jednym zamówieniu. b) Dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej - Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie: bieżni lub boiska sportowego wraz z podbudowami o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 150 m2. - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami (Kierownik Budowy/robót) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). c) Dla zadania nr 3: Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. - Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej roboty polegającej na budowie/rozbudowie monitoringu wizyjnego w budynku użyteczności publicznej wraz z budową lub rozbudową sieci komputerowej na potrzeby monitoringu i uruchomieniem o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub wskazanie w formularzu ofertowym adresu internetowego ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych w celu pobrania samodzielnego przez Zamawiającego dokumentu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 14 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – Załącznik Nr 3 do SIWZ. a)Dla Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej lub remoncie dachu papą termozgrzewalną o powierzchni dachu nie mniejszej niż 500 m2 w jednym zamówieniu. b) Dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie: bieżni lub boiska sportowego wraz z podbudowami o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 150 m2 c) Dla zadania nr 3: Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie/rozbudowie monitoringu wizyjnego w budynku użyteczności publicznej wraz z budową lub rozbudową sieci komputerowej na potrzeby monitoringu i uruchomieniem o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 4 do SIWZ Dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, - ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 3 w wysokości: 1) Dla Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł). 2) Dla Zadania nr 2: Budowa bieżni prostej w wysokości: 1 000,00 zł, (słownie: jeden tysiąc zł) 3) Dla Zadania nr 3: Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w wysokości: 1 500,00 zł, słownie: (jeden tysiąc pięćset zł). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: "wadium "– Zadanie Nr …….+Nazwa zadania 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji (dot. wadium w formie dokumentu elektronicznego) poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 16. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto w projektach umów: 1) Dla Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy – Załącznik Nr 5 do SIWZ, 2) Dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej – Załącznik Nr 6 do SIWZ, 3) Dla zadania Nr 3: Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy – Załącznik Nr 7 do SIWZ,


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy oraz dla zadania nr 2: Budowa bieżni prostej, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją "zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Nazwa zadania" 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: Sposób przekazania zabezpieczenia zostanie wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Dla Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 3) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 3) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. II.Dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, - warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu 2) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, itp., termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu. 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie wykonawczym szczegółowej specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i projektu wykonawczego, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3) wprowadzenia rozwiązań zamiennych niezbędnych z punktu widzenia realizacji całości zamówienie, których nie można było wcześniej przewidzieć (np. ukryte wady projektowe ujawnione na etapie realizacji inwestycji, rozbieżności w stosunku do założeń projektowych) polegające np. na zamianie technologii wykonania danego elementu, jego parametrów, materiałów użytych do jego wykonania 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 3) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 4) Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji; 4. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. Wykonawca może za zgodą zamawiającego zmienić osobę wskazaną w § 4 na inną, spełniającą wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. III. Dla zadania Nr 3: Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do Umowy. 2. W przypadku zaistnienia po Stronie Wykonawcy okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji umowy - takich jak opóźnienia w uzyskaniu przez Wykonawcę surowców/urządzeń/sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, części - może nastąpić jego zmiana w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 3. W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa - może nastąpić zmiana umowy w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 4. Warunkiem zawarcia aneksu będzie złożenie przez Wykonawcę drogą e-mail wniosku wraz z uzasadnieniem oraz  propozycją przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej jednak niż o 5 dni kalendarzowych. 5. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji umowy – takich jak konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, decyzji, konieczność zmiany ustalonej lokalizacji instalacji urządzeń - może nastąpić jego zmiana w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 6. Warunkiem zawarcia aneksu będzie poinformowanie drogą e-mail przez Zamawiającego Wykonawcę o zaistniałej sytuacji oraz zaproponowanie nowego terminu realizacji przedmiotu umowy, adekwatnego do czasu niezbędnego na uzyskanie dodatkowych, nieprzewidzianych pozwoleń, decyzji. 7. W przypadku wprowadzenia w kraju stanu klęski żywiołowej lub innego stanu wyjątkowego, względnie innych obostrzeń i zakazów w związku z epidemią koronawirusa, które ponad wszelką wątpliwość uniemożliwią realizację zadania w terminie umownym, może nastąpić jego zmiana w drodze obustronnego porozumienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w postaci aneksu do umowy. 8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe w tym: - wywiezienie gruzu, - rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (podnóże murów ogniowych, kominy), - utylizacje odpadów, 2) Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejącego materiału, 3) Demontaż i ponowny montaż instalacji oraz ogniw fotowoltaicznych na dachu z wykorzystaniem istniejącego materiału i urządzeń, 4) Remont pokrycia dachu w tym: - drobne naprawy pokrycia z papy polegający na wstawieniu łat do 0,10 m2, - drobne naprawy pokrycia z papy polegający na wstawieniu łat do 1,0 m2, - gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi, - jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną, - uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów, - obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu 33 cm – (podnóże muru ogniowego) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Przedmiar - Załącznik Nr 8 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261210-9, 45261210-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.07.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa bieżni prostej.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: 1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bieżnię 3 - torową 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4) Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 5) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 7) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 8) Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk) w kolorze czerwonym gr. 1,3 cm wraz z warstwą gruntującą 9) Malowanie linii segregacyjnych farbami poliuretanowymi metodą natryskową 10) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV 11) Ława pod krawężniki betonowa zwykła 12) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Projekt wykonawczy - Załącznik Nr 9 do SIWZ 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ 3) Pozwolenie na budowę - Załącznik Nr 11 do SIWZ 3) Obmiar - Załącznik Nr 12 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233000-9, 45212221-1, 45111240-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.07.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: 1) Wykonanie sieci komputerowej na potrzeby monitoringu w tym: - montaż paneli krosowych 19”/1U 24xRJ45, - montaż wyposażenia paneli 19”- moduł keystone kat. 5e, - montaż złącza keystone kat 5e na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP, - układanie poziomego okablowania strukturalnego – odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm, - rury winidurowe o śr. do 20 mm, - wykonanie pomiarów torów transmisyjnych kat. 5e, - montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19” – Przełącznik sieciowy, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – konwerter HDMI na IP, 2) Monitoring CCTV - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU wewnętrzna, TVP1, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU wewnętrzna, TVP2, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU zewnętrzna, TVP3, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – puszka połączeniowa kamery IP, metalowa dedykowana do danego typu kamery, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej- urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – Dysk twardy do rejestratora, - montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor TVU Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Przedmiar robót - Załącznik Nr 13 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311200-2, 45311100-1, 45314320-0, 45315100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Okres gwarancji jakości i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

mgr Jarosław Jaworski

 

DO POBRANIA

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ

2. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ - POBIERZ

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– Załącznik Nr 2a do SIWZ i Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 2b do SIWZ - POBIERZ

4. Wykaz robót budowlanych – Załącznik Nr 3 do SIWZ  - POBIERZ

5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  – Załącznik Nr 4 do SIWZ - POBIERZ

6. Projekt umowy dla Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w WiślicyZałącznik Nr 5 do SIWZ - POBIERZ

7. Projekt umowy dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej – Załącznik Nr 6 do SIWZ - POBIERZ

8. Projekt umowy dla zadania Nr 3: Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy Załącznik Nr 7 do SIWZ - POBIERZ

9. Przedmiar robót dla Zadania Nr 1 - Częściowa wymiana pokrycia dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - Załącznik Nr 8 do SIWZ - POBIERZ

10. Projekt wykonawczy dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej - Załącznik Nr 9 do SIWZ - POBIERZ

11. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej - Załącznik Nr 10 do SIWZ,

11.1 - POBIERZ

11.2 – POBIERZ

11.3 – POBIERZ

11.4 – POBIERZ

11.5 - POBIERZ

12. Pozwolenie na budowę dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej - Załącznik Nr 11 do SIWZ

12.1 – POBIERZ

12.2 - POBIERZ

13. Obmiar dla zadania Nr 2: Budowa bieżni prostej - Załącznik Nr 12 do SIWZ - POBIERZ

14. Przedmiar robót  dla zadania Nr 3: Wykonanie monitoringu hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy - Załącznik Nr 13 do SIWZ - POBIERZ 

15. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  – Załącznik Nr 14 do SIWZ - POBIERZ