Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH - POBIERZ

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - POBIERZ


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERT DODATKOWYCH - POBIERZ

FORMULARZ OFERTY DODATKOWEJ, FORMULARZ CENOWY DO OFERTY DODATKOWEJ - WERSJA EDYTOWALNA - POBIERZ

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - POBIERZ


INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA -  POBIERZ

_________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - POBIERZ

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONA ODPOWIEDŹ  DO SWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT - POBIERZ 

________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010843
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Okopowa 8
1.5.2.) Miejscowość: Wiślica
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-160
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 41 3690900
1.5.8.) Numer faksu: 413690901
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@umig.wislica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wislica.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie
Zamawiający 2
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 655-196-85-39
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Podwale 1
1.5.2.) Miejscowość: Wiślica
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-160
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 41 3690970
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spwislica@poczta.fm
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspwislica.szkolnastrona.pl/
Zamawiający 3
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551665537
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 19
1.5.2.) Miejscowość: Wiślica
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-160
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 41 3690950
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szozwis@wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wislica.pl/116/61/szozsamorzadowy-
zaklad-opieki-zdrowotnej.html
1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne
Zamawiający Gmina Wiślica przygotowuje i przeprowadza postępowanie w imieniu i na rzecz
Zamawiających:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy, ul. Podwale 1, 28-160 Wiślica,
2) Gmina Wiślica, ul. Okopowej 8, 28-160 Wiślica,
3) Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy ul. Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e263a833-0fb2-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00172502/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-07 12:26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007165/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej - urzad@umig.wislica.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub poczty elektronicznej. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
dokomunikacji” jako załączniki. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP).
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej
na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność
dozaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów
elektronicznych musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
z2020 poz. 2415)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w
związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze,
a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres
co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników
postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit.

b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty.
9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić
obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa
oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
11) Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą zostanie zawarta umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik Nr 5 do SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości 160 000 litrów do kotłowni olejowych:
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul Podwale 1, 28-160 Wiślica w ilości 100 000
litrów,
2) Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, kotłownia przy ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica - w ilości 30
000,00 litrów,
3) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego 19, 28-160 Wiślica w
ilości - 30 000 litrów,
O parametrach:
wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,
gęstość w 15o C (kg/m3) - max. 860,
skład frakcyjny: do temp. 250o C destyluje %(V/V) - max 65,
skład frakcyjny: do temp. 350o C destyluje %(V/V) - min.85,
lepkość w temp. 20o C (mm2/s) - max. 6,00,
temperatura zapłonu (oC) - min.56,
zawartość siarki %(m/m) - max. 0,10,
temperatura płynięcia (oC) - max. -20,
pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej-%(m/m) - max.0,30,
zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) - max. 24,
pozostałość po spopieleniu % (m/m) - max.0,01,

zawartość wody (mg/kg) - max.200,
barwa wizualna - czerwona,
4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym
postępowaniu kryteria oceny ofert określone w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy zamówienia cząstkowego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
udowodnili posiadanie:
- koncesji na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3A do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu - Załącznik Nr 3B do SWZ
2) Koncesja na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców
występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może
być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia"
w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, gdy:
1) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego,
3) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez
Zamawiającego,
3.Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-14

DO POBRANIA

  1. SWZ- POBIERZ
  2. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ – POBIERZ
  3. Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do SWZ- POBIERZ
  4. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 3A do SWZ- POBIERZ
  5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3B do SWZ- POBIERZ
  6. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy- Załącznik Nr 4 do SWZ- POBIERZ
  7. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik Nr 5 do SWZ. - POBIERZ
  8. Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SWZ- POBIERZ
  9. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - Załącznik nr 7 do SWZ- POBIERZ