Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - POBIERZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WSW.2.2021 Nazwa zadania: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

 

 

 

 

DO POBRANIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ
 2. SWZ - POBIERZ
 3. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ - POBIERZ
 4. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu - Załącznik Nr 2A do SWZ - POBIERZ 
 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2B do SWZ - POBIERZ
 6. Przedmiar robót -  Załącznik Nr 3 do SWZ - POBIERZ
 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 4 do SWZ - POBIERZ
 8. Złącznik graficzny – Załącznik Nr 5 do SWZ - POBIERZ
 9. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy- Załącznik Nr 6 do SWZ - POBIERZ
 10. Umowa  powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik Nr 7 do SWZ - POBIERZ
 11. Wykaz robot– Załącznik Nr 8 do SWZ - POBIERZ
 12. Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 9 do SWZ - POBIERZ
 13. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - Załącznik nr 10 do SWZ - POBIERZ