Niesłyszący

Nabór uczestników do Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Flaga i Godlo Polski.jpeg

Gmina Wiślica – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy ogłasza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Wiślica otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 76.500 ,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 do objęcia usługą asystentów dostępne są :

4 miejsca dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (przysługuje nie więcej niż 360 godzin rocznie na osobę),
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
•wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
•wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
•załatwianiu spraw urzędowych;

•korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest bezpłatny.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
W czasie korzystania z usług Asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, o których mowa w ust. 9 Programu oraz finansowanych z innych źródeł.

Usługi asystenta nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma,  którzy zamieszkują lub nie zamieszkują wspólnie z uczestnikiem Programu oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022,  osoba niepełnosprawna może się zgłosić na podstawie:
- Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Karty zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Programu.
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Programu (Gmina)
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszego Programu (Minister).
- Oświadczenia w przypadku  wskazania Asystenta przez uczestnika Programu, że wskazany przez nią Asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 41 3792103 w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po w/w dokumenty lub je dostarczyć.

do pobrania>> Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022