Niesłyszący

Stypendium szkone 2022/2023

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, iż od 01-15 września 2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.) istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023 dla:
• uczniów szkół (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

• wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki  do dnia 15 października 2022 r.

• słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego mogą otrzymać uczniowie mieszkający na terenie Gminy Wiślica spełniający określone kryterium dochodowe tj. miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł  zgodnie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1296 z pózn. zm.) Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostaniu bez pracy ( z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe)
 • Wyrok sądowy w sprawie wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów
 • Zaświadczenie z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach ( np. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)
 • Odcinek renty / emerytury
 • Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 • Zaświadczenie z Urzędu skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą o dochodach uzyskanych w 2021 roku.
 • Świadczenie wychowawcze 500+  NIE BĘDZIE WLICZANE do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.            
 • Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur.
 • Faktury/rachunki powinny być wystawione na wnioskodawcę.
 • Wypłata stypendiów planowana jest w dwóch okresach: w grudniu 2022 r. i w czerwcu 2023r.
 • FAKTURY  za wydatki związane z edukacją będą przyjmowane w okresie:
 • - od  14 listopada 2022 r. do 11 grudnia 2022 r.
 • - od  15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.  w miejscu składania wniosku
 • Do wydatków można w szczególności zaliczyć: podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tornister lub plecak szkolny, artykuły szkolne: piórnik, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator, papier do drukarki.
 • Komputera, laptopa, tabletu, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tusz/toner, papier do drukarki, płyty cdi DVD oraz części komputerowych usprawniających działanie posiadanego komputera,
 • Z odzieży: obuwie sportowe na lekcje WF (1 para na semestr na dziecko) i obuwie do chodzenia po szkole ( 1 para na semestr na dziecko) oraz strój sportowy na WF (koszulka, spodenki, dres). Istotne jest także, aby na fakturze lub rachunku pozycje – plecak, buty i strój na WF   miały adnotację  „ szkolne”  lub  „ sportowe”

 

 

Formularze wniosków oraz wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica, piętro I, pokój nr 12, tel. 413690903.

DOCWniosek o przyznanie stypendium.doc (47,00KB)

DOCnumer konta bankowego.doc (27,50KB)

DOCXKlauzula Zgody.docx (12,86KB)