Niesłyszący

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

 Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że  ustawa z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła  dodatek dla podmiotów wrażliwych.          
            Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,  których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Podmioty wrażliwe zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 4 w/w ustawy to:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy
   o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy
   o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

 

 

Ww. formy wsparcia nie dotyczą podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dodatek składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1976) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
 • Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowana podmiotów wrażliwych - oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem;
 • Dokumenty sprzedaży będące podstawą do obliczenia kwoty dodatku wynikające ze wzoru na obliczenie wysokości dodatku.

Wnioski  można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: -ePUAP
 • papierowo w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Wiślica,  ul. Okopowa 8,
   lub referacie GK i OŚ Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, przy ul. Batalionów Chłopskich 62  od poniedziałku do piątku  w godzinach:  7.00 -15.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 41 3690918.

Wniosek  o  wypłatę  dodatku dla podmiotów wrażliwych  można  składać  do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych  złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

DOCXWNIOSEK.docx (33,98KB)

DOCXInstrukcja -_jak_wypelnic_wniosek_podmioty_wrazliwe(7).docx (34,58KB)

DOCXklauzula informacyjna -dodatek dla podmiotów wrażliwych.docx (14,48KB)

XLSXArkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego(4).xlsx (26,70KB)