Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.4.2023  Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych oraz dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Wiślica, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ