Niesłyszący

2012 rok

herb_wislica_small.pnglogo_ue.jpegZPORR-znak1-rgb.jpegprow.jpegmswia_logo_new_3.jpegprogram_regionalny.jpegPOL_województwo_świętokrzyskie_COA.svg.png

 

ROK 2012

1. Budowa dróg gminnych:

- Odbudowa drogi gminnej Nr 004379T Wiślica – Szczytniki od km 0+000 – 0+430 (Wiślica - do  stadionu) na długości 430 mb,

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków dz. 1613,1610 w  km 0+000 – 0+300 
Jurków na długości 300 mb,

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków dz. 1613,1610 w km 0+300 – 0+347 na długości 47 mb,

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Koniecmosty dz. Nr 527 na długości 770 mb,       

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony dz. Nr 676 na długości 1260 mb w km 1+600 – 2+260 i w km 2+590 – 3+190,

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Górki dz. 416, 417 na długości 600 mb w km 0+620 – 1+220 – etap II,

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. 212 na długości 330 mb w km 0+000 – 0+330,

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków dz. Nr 1607 na długości 200 mb od km 0+000 do km 0+200,

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrowice dz. Nr 547 na długości 257 mb od km 0+130 do km 0+387.

2. Remonty bieżące, odbudowa dróg, oraz inne roboty interwencyjne ze środków budżetu:

- Odbudowa odcinków dróg w miejscowości Chotel Czerwony i Skorocice-Aleksandrów.

oraz budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w miejscowości Wiślica  o łącznej długości 221 mb.

- Transport kamienia (347t), piachu (190t), wykonanie przepustów z kręgów betonowych, niwelacja dróg koparką i równiarką, kopanie rowów - 697 mb.

- Wymiana części oznakowania dróg.

- Zimowe utrzymanie dróg.

- Rekultywacja wysypiska w związku z pożarami i koniecznością zasypania warstwą ziemi
i piasku.

3. Remont świetlic wiejskich ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

a) Projekt "Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Wawrowice, Gorysławice, Górki".

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” obejmujący:

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich.

- Wykonanie elewacji budynków.

-  Wymiana pokrycia dachu.

-  Remont pomieszczeń z wymianą instalacji elektrycznych.

-  Roboty zewnętrzne –wyrównanie terenu pod plac zabaw dla dzieci, budowa boiska do mini  
    piłki nożnej w miejscowościach Szczytniki i Ostrów.

-  Roboty zewnętrzne - wyrównanie terenu pod plac i budowa ogrodzenia w miejscowościach
    Koniecmosty, Kuchary, Wawrowice, Szczerbaków, Szczytniki.

-  Roboty zewnętrzne - budowa placu postojowego w miejscowości Gorysławice.

-  Wyposażenie wszystkich świetlic wiejskich w stoliki i krzesła.

b) Projekt "Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie"

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

Działanie 313 „Odnowa i rozwój wsi obejmujący:

- Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

- Wymiana pokrycia dachów.

- Wykonanie elewacji budynków.

- Roboty remontowe wewnętrzne.

- Wyposażenie świetlic w stoliki i krzesła.

- Przygotowanie terenu pod urządzenia placów zabaw.

W roku bieżącym wykonano remonty świetlic w miejscowościach Hołudza, Gluzy i Chotel Czerwony.

4. Inwestycje drogowe / drogi i chodniki przy drogach powiatowych/  przy udziale środków gminy Wiślica

Gmina partycypowała również w kosztach odbudowy odcinka drogi powiatowej Koniecmosty – Pińczów o długości 1 km.