Niesłyszący

Sesja Nr LXIX z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/393/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDF393.pdf (494,52KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/394/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2022 rok.

PDF394.pdf (493,68KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/395/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

PDF395.pdf (412,11KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/396/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

PDF396.pdf (5,07MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/397/2023 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2023 rok

PDF397.pdf (1,68MB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/398/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVIII/390/2023 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych wraz z oddziałem przedszkolnym.

PDF398.pdf (486,61KB)

 

Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.

Uchwała Nr LXIX/399/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Wiślica a Gminą Złota oraz Gminą Pińczów w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 
PDF399.pdf (580,71KB)
 
 
Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.
 
Uchwała Nr LXIX/400/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości ozn. nr 431, położonej w Wiślicy.
 
PDF400.pdf (528,48KB)
 
 
Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.
 
Uchwała Nr LXIX/401/2023 w sprawie trybu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wiślicy.
 
PDF401.pdf (567,71KB)
 
 
Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.
 
Uchwała Nr LXIX/402/2023 w sprawie opłaty targowej.
 
PDF402.pdf (537,99KB)
 
 
Uchwała Rady Miejskiej - 29 czerwiec 2023 r.
 
Uchwała Nr LXIX/403/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/247/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Wiślica.
 
PDF403.pdf (540,71KB)