Niesłyszący

Informacje Czyste Powietrze

logotyp czyste powietrze.jpeg

   Program Czyste Powietrze to rządowa inicjatywa prowadzona od 2018 roku, której celem jest walka ze smogiem, poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dofinansowanie w ramach programu pozwala osiągnąć ten cel. Inicjatywa umożliwia ubieganie się osobie fizycznej, będącej właścicielem budynku mieszkalnego o wsparcie finansowe inwestycji w ekologiczne oraz zero- lub niskoemisyjne rozwiązania energetyczne i budowlane.
W ramach Programu Czyste Powietrze przewodnią inicjatywą jest wymiana przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne (kocioł na pellet drzewny, pompa ciepła, kocioł na olej, kotłownia gazowa lub wymiana kotła „kopciucha” na kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne), które nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Ponadto w ramach Programu można pozyskać również dotację na następujące przedsięwzięcia:

  • roboty termo modernizacyjne budynku mieszkalnego,
  • wymianę stolarki okienno-drzwiowej
  •  docieplenie stropu dzielącego poddasze nieogrzewane  z pomieszczeniem nieogrzewanym.
  • fotowoltaika 
  • kolektory słoneczne,
  • wentylacja z odzyskiem ciepła,

              Dnia 10 lipca 2019r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki  Wodnej w Kielcach zostało podpisane Porozumienie z Gminą Wiślica, zgodnie
z którym  ustalone zostały zasady realizacji  Programu Czyste Powietrze na terenie gminy Wiślica, w zakresie  obsługi osób fizycznych z terenu Gminy w procesie składania wniosków
i uzyskiwania wsparcia finansowego. Do zadań Gminy  należy  przygotowanie wniosku
o dofinansowanie  z wnioskodawcą pod kątem spełnienia  wymagań określonych
w Programie Czyste Powietrze, jego weryfikacja i przekazanie do WFOŚiGW  w Kielcach.
         W ramach zawartego w/w Porozumienia współpracy w dniu 26 maja 2021r. został podpisany Aneks nr 1/2021 zgodnie z którym został uruchomiony Gminny Punkt Konsulatcyjno-Informacyjny  Programu „Czyste Powietrze” zlokalizowany pod adresem:
ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, nr tel. (041)3690926, (041) 3690928 . Realizacja działań
w ramach Punktu dotyczy obsługi mieszkańców  w zakresie udzielania wszelkich informacji, prowadzenia konsultacji nt. Programu Czyste Powietrze oraz innych programów prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach, prowadzenie szkoleń, obsługa mieszkańców w zakresie pomocy przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, ich weryfikacji przekazanie  do WFOŚiGW
w Kielcach, pomoc przy sporządzaniu wniosków o płatność z realizacji zadań z zakresu rzeczowo-finansowego, zgodnego z wytycznymi Programu. Wszelkie działania przyczyniają się do dalszego zwiększenia tempa wdrażania „Czystego Powietrza”.
        Na dzień 30 czerwca 2024r. liczba złożonych wniosków o dofinansowanie  oraz zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Wiślica w ramach Programu Czyste Powietrze jest następująca:
 

Gmina

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Wiślica

459

194

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w Gminie Wiślica : 8 983 800,31 zł

PDFO PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”-broszura.pdf (5,11MB)

Wiedza o Programie Czyste Powietrze dostępna jest w następującym linku:

www.czystepowietrze.gov.pl,