Niesłyszący

Informacja dot. zadania " Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica" rok 2022

W dniu 5  kwietnia  2022r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Wiślica z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach ,,Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania  wyrobów zawierających azbest pod nazwą  zadania ,, Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych  na terenie Gminy Wiślica”

Planowany całkowity koszt zadania wynosi 93.500, 00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt  trzy tysiące  pięćset  złotych  zero groszy). Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie 100 % jego kosztów kwalifikowanych, z czego :        
- Środki WFOŚiGW w Kielcach stanowią 46.750,00 zł.,  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
- Środki NFOŚiGW w Warszawie stanowią 46.750,00 zł . tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania

Ogółem w 2022r roku w Gminie Wiślica zostanie usunięte i zutylizowane ok. 170,000 Mg wyrobów zawierających azbest, które zalegają na posesjach mieszkańców.