Niesłyszący

Informacja dot. zadania " Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica" rok 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych  na terenie Gminy Wiślica”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie   71.249, 00 zł.

Na kwotę dotacji składają się  
 -środki WFOŚiGW w Kielcach  35.624,50 zł.,  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
 -środki NFOŚiGW w Warszawie  35.624,50 zł.,  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

W wyniku realizacji zadania w 2023r. w Gminie Wiślica zostanie usunięte
i unieszkodliwione  ok. 108,570Mg odpadów zawierających azbest.