Niesłyszący

Dofinansowanie do usuwania azbestu 2024

Dofinansowanie do usuwania azbestu 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje o możliwości składania wniosków 
 o  dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu  gminy  Wiślica:

1. Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica ” -  w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.           

2. Dofinansowanie zadania  w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie  Gminy Wiślica należących  do beneficjentów Działania A1.4.1. w ramach Krajowego Planu  Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty:

Ad.1  koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;

Ad.2  koszty zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane
w gospodarstwach rolnych na terenie  Gminy Wiślica należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.     

 

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz  kosztów uzgodnień  i dokumentacji technicznej.

 

Dotacja na  realizację  przedsięwzięć  pochodzić będzie ze środków pozyskanych przez Gminę Wiślica z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w  Kielcach.


            Zadania będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę
w/w dofinansowania.

 

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani dofinansowaniem proszeni
są o złożenie  wniosków o  dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zwierających azbest
w terminie  do 29.02.2024 r.

 

 

UWAGA!

 

         O dofinansowanie na realizację zadania w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć związanych z częścią inwestycji A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności  mogą ubiegać się osoby /beneficjenci którym Agencja Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia
w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

          Wzory wniosków znajdują się w załącznikach poniżej oraz w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy  Wiślica, referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
ul. Bat. Chłopskich 62, pok. 8, 9.
   
         
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 41 3690918.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z otrzymanej dotacji WFOŚiGW w Kielcach. 

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności wpływu.  W przypadku zwolnienia się miejsca na liście podstawowej zostanie ona uzupełniona o kolejnego właściciela lub posiadacza odpadów zawierających azbest z listy rezerwowej według daty złożenia wniosku.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie i skorzystania z możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

PDFwniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu.pdf (1,39MB)
PDFWniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów A1.4.1 w ramach KPO.pdf (322,52KB)