Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2024

1. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w UMiG Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (41,93KB)

 

2. Zarządzenie w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkami Pomocy Społecznej w Wiślicy realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (43,00KB)

 

3. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczeń nieruchomości.

PDFZarządzenie Nr 3.pdf (45,73KB)

 

4. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 PDFZarządzenie Nr 4.pdf (90,34KB) 

 

5. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2024 rok 

PDFZarządzenie Nr 5.pdf (1,83MB)

 

6. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu  finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 6.pdf (268,56KB)

 

7. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasta i Gminy Wiślica w 2024 roku.

PDFZarządzenie Nr 7.pdf (57,10KB)

 

8. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 8.pdf (601,50KB)

 

9. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok. 

PDFZarządzenie Nr 9.pdf (100,29KB)

 

11. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 

PDFZarządzenie Nr 11.pdf (78,68KB)

 

12. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica, wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

PDFZarządzenie Nr 12.pdf (66,81KB)

 

13. Zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach.

PDFZarządzenie Nr 13.pdf (36,05KB)

 

14. Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 14.pdf (34,60KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 15.pdf (345,52KB)

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 16.pdf (324,48KB) 

 

17. Zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica w 2024 roku.

PDFZarządzenie Nr 17.pdf (203,91KB)

 

18. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 18.pdf (190,67KB)

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 19.pdf (134,44KB)

 

20. Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sal zlokalizowanych na terenie obiektów użyteczności publicznej będących w zasobach Gminy Wiślica, w okresie kampanii wyborczej.

PDFZarządzenie Nr 20.pdf (167,67KB)

 

21. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 21.pdf (309,29KB)

 

22. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 22.pdf (1,07MB)

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 23.pdf (370,26KB)

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 24.pdf (271,32KB)

 

25. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych. 

PDFZarządzenie Nr 25.pdf (207,20KB)

 

27. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok. 

PDFZarządzenie Nr 27.pdf (740,33KB)

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r.

 PDFZarządzenie Nr 28.pdf (444,50KB)

 

29. Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 29.pdf (30,88KB)

 

30. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 30.pdf (77,71KB)

 

31. Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 31.pdf (43,85KB)

 

32. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok. 

PDFZarządzenie Nr 32.pdf (1,06MB)

 

32 a.  Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 32A.pdf (344,87KB)

 

33. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 33.pdf (2,28MB)

 

34.  Zarządzenie w sprawie trybu powołania i pracy komisji konkursowej opiniującej wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 34.pdf (612,75KB)

 

35. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 35.pdf (459,74KB)

 

36. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica. 

PDFZarzadzenie Nr 36.pdf (92,66KB)

 

37. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2024 .

PDFZarządzenie Nr 37.pdf (58,36KB)

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok. 

PDFZarządzenie Nr 38.pdf (1,05MB)

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 39.pdf (310,07KB)

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 40.pdf (197,67KB)

 

41. Zarządzenie w sprawie upoważnienia do realizacji zadań związanych z obsługą Centralnego Rejestru Wyborców, sporządzania i wydawania aktów pełnomocnictwa oraz sporządzania i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 41.pdf (87,53KB)

 

42. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok. 

PDFZarządzenie Nr 42.pdf (1,06MB)

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 43.pdf (324,58KB)

 

44. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy oraz przewodniczącego komisji konkursowej.

PDFZarządzenie Nr 44.pdf (68,75KB)

 

45. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 45.pdf (44,44KB)

 

45A. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZarządzenie Nr 45A.pdf (78,75KB)

 

46. Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wiślica w roku 2024 . 

PDFZarządzenie Nr 46.pdf (49,32KB)

 

47. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 47.pdf (64,87KB)

 

48. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborach posłów do PE.

PDFZarządzenie Nr 48.pdf (194,52KB)

 

49. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 

PDFZarządzenie Nr 49.pdf (89,55KB)

 

50. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2024 rok. 

PDFZarządzenie Nr 50.pdf (108,35KB)

 

51. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiślicy za rok 2023.

PDFZarządzenie Nr 51.pdf (624,04KB)

 

52. Zarządzenie w sprawie wysokości opłaty za opłaty za odbiór ścieków beczką asenizacyjną z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica. 

PDFZarządzenie Nr 52.pdf (40,96KB)

 

53. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok. 

PDFZarządzenie Nr 53.pdf (394,70KB)

 

54. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 54.pdf (298,95KB)

 

55. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 55.pdf (167,65KB)

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 56.pdf (868,45KB)

 

57. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 roku. 

PDFZarządzenie Nr 57.pdf (349,65KB)

 

58. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wyboru oferty w sprawie " Zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wiślica" oraz " Usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica".

PDFZarządzenie Nr 58.pdf (60,40KB)

 

59. Zarządzenie w sprawie powierzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 59.pdf (33,63KB)

 

60. Zarządzenie w sprawie dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 roku. 

PDFZarządzenie Nr 60.pdf (68,37KB)

 

61.  Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 61.pdf (1,16MB)

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 62.pdf (295,24KB)

 

63. Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego doskonalącego.

PDFZarządzenie Nr 63.pdf (144,06KB)

 

65. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 65.pdf (304,56KB)

 

66. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn." Zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wiślica" oraz "Usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica"

PDFZarządzenie Nr 66.pdf (70,51KB)

 

67. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 67.pdf (1,08MB)

 

68. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 68.pdf (582,24KB)

 

69. Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego.

PDFZarządzenie Nr 69.pdf (37,86KB)

 

70. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego. 

PDFZarządzenie Nr 70.pdf (70,65KB)

 

71. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego.

PDFZarządzenie Nr 71.pdf (67,52KB)

 

72. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wiślica na 2024 rok.

PDFZarządzenie Nr 72.pdf (1,08MB)

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wiślica w 2024 r. 

PDFZarządzenie Nr 73.pdf (590,75KB)